Silne banki wspierają polską giełdę

      
    
Silne banki wspierają polską giełdę
Aktualności / 2024-03-01 / autorzy: Robert Burdach

Nastroje na rynkach akcyjnych pozostają pozytywne, pomimo tego, że początek roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był kiepski. Przez pierwsze 2-3 tygodnie stycznia krajowy parkiet zachowywał się gorzej zarówno od innych rynków w regionie jak i od rynków rozwiniętych. Na słabszą kondycję wpłynęły między innymi wzmożone wypłaty z krajowych funduszy. W kolejnych miesiącach okaże się czy negatywne saldo napływów w styczniu wynikało tylko z chęci częściowej realizacji zysków czy też było początkiem istotniejszego odpływu środków.  Od końca stycznia polski rynek zachowuje się dobrze. Ponownie gwiazdami parkietu są banki. Wynika to po części z deklaracji prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, co do braku obniżek stóp procentowych w tym roku. Dla sektora bankowego to jest dobra informacja, bo takie otoczenie z wysokimi poziomami stóp procentowych przekłada się na wzrost zysków. Na korzyść działa także malejąca presja na oferowanie wysokiego oprocentowania lokat. Spodziewane są także bardzo wysokie dywidendy. Banki zwyczajowo jako jedne z pierwszych raportują wyniki za czwarty kwartał. Kilka z nich przedstawiło już sprawozdania - w większości bardzo korzystne. Obserwujemy również stabilne, nieustające zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy skupiają się na sektorze bankowym, ale też coraz mocniej otwierają się na spółki konsumenckie. Polskie spółki i polskie akcje pojawiają się na radarach co raz to nowych inwestorów, których albo nie było w Polsce w ogóle, albo byli obecni w niewielkim stopniu.

W Stanach Zjednoczonych rynek jest teraz wyjątkowo mocny. Trwa euforia, szczególnie w przypadku spółek technologicznych. Ten optymizm rozlewa się szeroko na rynki, najbardziej na spółki o podobnym profilu działalności i biznesowo z nimi powiązane. Dopóki panuje tak optymistyczny nastrój, rynki mogą kontynuować ruch wzrostowy. Oczywiście korekta może rozpocząć się w każdej chwili, ale na horyzoncie nie widać istotnych problemów. Jeżeli jedynym jej powodem będzie to, że rynki będą potrzebowały schłodzenia, żeby poprawie uległy wskaźniki wykupienia, to ta korekta może być krótkotrwała i płytka. Możliwe, że w takim przypadku zostanie potraktowana przez inwestorów jako dobry moment do kumulowania akcji, bo w średnim i dłuższym terminie nastawienie do rynku jest pozytywne.

Gospodarki są na etapie wychodzenia ze spowolnienia. Zbliżamy się także do opanowania inflacji. Na rynkach rozwiniętych największym zainteresowaniem cieszą się spółki związane z implementacją automatyzacji i sztucznej inteligencji. W Polsce dyskonto wycenowe do innych rynków jest wciąż wysokie.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi funduszy (zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych, informacje podatkowe), Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje oraz Informacjami dla Klienta AFI. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.