Sytuacja sprzyja inwestowaniu w złoto

      
    
Sytuacja sprzyja inwestowaniu w złoto
Aktualności / 2020-08-24 / autorzy: Marek Straszak

Ogłoszone przez FED minutki nie są jednoznaczne. Z jednej strony FED cały czas potwierdza gotowość do podjęcia kroków w zakresie wsparcia gospodarki w czasie pandemii, z drugiej – nie dostarczył informacji o działaniach dotyczących kontroli krzywej. Inwestorzy oczekiwali po FED więcej. Przekazane informacje wpłynęły na spadek aktywów finansowych. Czekamy na to, co przyniesie nam wrześniowe posiedzenie FED-u.

W Europie fala zachorowań na COVID-19 powraca, co widać zwłaszcza w Hiszpanii, Francji, na Bałkanach. Wiele państw ponownie zaczyna się zamykać, jednak nie wprowadza już tak drastycznych obostrzeń jak poprzednio. Przez część krajów turyści mogą przemieszczać się tylko tranzytowo, co ma wpływ na rynek turystyczny. W najbliższych tygodniach na pewno będziemy obserwować zmagania rządów poszczególnych krajów z rozwojem pandemii.

Jak obecna sytuacja wpływa na złoto?

W drugim tygodniu sierpnia mieliśmy pierwszy spadek cen złota po długim okresie wzrostów. Od tego czasu złoto znajduje się w trendzie bocznym.

Widać natomiast, że poziom 1900-1950 USD za uncję wydaje się poziomem wsparcia dla cen złota.

Obecnie podtrzymujemy pozytywne nastawienie do złota, gdyż czynniki fundamentalne wpływające na jego cenę są cały czas w mocy.

Aktualnie warto przyglądać się zachowaniu dolara, którego cena w ostatnim czasie miała duże wahania dzienne (nawet od 3,65 zł do 3,72 zł). Kurs EUR/USD zbliżał się nawet do  poziomu 1,2. Jest to czynnik bardzo ważny dla zachowania się złota.

Cały czas obserwujemy również dużą korelację pomiędzy wszystkimi klasami aktywów. Nie spodziewamy się zmiany polityki banków centralnych, która wpłynęłaby w znaczący sposób na cenę złota.

Warto też wspomnieć, że analitycy większości światowych banków inwestycyjnych podtrzymują pozytywną rekomendację dla metali szlachetnych, w tym złota.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.