Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Generali Obligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

      
    
ogłoszenie o otwarciu likwidacji Generali Obligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Ogłoszenia / 2022-04-29 / autorzy: Generali Investments

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako „Rozporządzenie”) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937 (dalej jako „Towarzystwo” lub „Likwidator”) po raz trzeci ogłasza o otwarciu likwidacji Generali Obligacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej jako „Fundusz”).

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 794.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest podjęcie przez Towarzystwo decyzji o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na to, że Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) zł (art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 4 Statutu Funduszu).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2022r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 6 lipca 2022r.

Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 40 ust. 3 Statutu Funduszu likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. Likwidator niniejszym wzywa wszystkich wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji na poniższy adres:

ul. Polna 11
00-633 Warszawa

§ 5 ust. 3 pkt 6 i 7 Rozporządzenia nie stosuje się z uwagi na to, iż na dzień otwarcia likwidacji Funduszu Fundusz nie posiadał uczestników.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

Generali Investments TFI SA
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
telefon: 22 449 04 77
fax: 22 449 04 76
e-mail:
tfi@generali-investments.pl