Uwaga! To ostatni moment na wykorzystanie ulgi podatkowej!

      
    
Aktualności / 2021-12-16 / autorzy: Generali Investments

 

Zostało jeszcze dosłownie kilka dni, żeby skorzystać z tegorocznej ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania na IKZE.

Tegoroczny limit wpłaty to 6 310,80 zł. To nawet o 2 019,46 zł niższy podatek przy progu podatkowym 32% podczas rozliczenia PIT za 2021.

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy w tym roku mogą wpłacić więcej: 9 466,20 zł i odliczyć od dochodu za ten rok aż 3 029,18 zł.

Dlaczego warto zdecydować się na IKZE w Generali Investments TFI?

Bo nasze IKZE:

  • od lat dostaje najwyższe oceny w eksperckim rankingu Analizy Online,
  • jest oparte na świetnie zarządzanych funduszach,
  • daje możliwość wyboru jednego z kilku gotowych wariantów lub indywidualny dobór funduszy,
  • przy bezpośrednim otwarciu konta IKZE online nie wiąże się z żadnymi kosztami za otwarcie i prowadzenie konta.

Dlaczego nie warto czekać?

Bo ulga za 2021 za kilka dni bezpowrotnie przepada.

Warto więc zrobić swoim finansom prezent na Gwiazdkę i już dziś zainwestować w IKZE!

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. (dalej jako „Towarzystwo”), które działa na podstawie decyzji KNF z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, porady podatkowej, rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Towarzystwie znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego lub zmiennego za zarządzanie subfunduszem wskazana jest w Prospekcie informacyjnym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.
Ulga podatkowa w wysokości 2 019,46 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 199,05 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 072,84 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 3 029,18 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 798,58 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 609, 25 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.