Zmiany w zasadach opodatkowania uczestników funduszy

      
    
Ogłoszenia / 2023-11-24 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2024 r., w wyniku wejścia w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[1], ulegną modyfikacji zasady rozliczania podatku od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Zamiast zryczałtowanego 19% podatku dochodowego pobieranego dotąd przez Fundusz (płatnika), Uczestnicy (podatnicy) po zakończeniu każdego roku będą otrzymywali informację PIT-8C (z wykazanymi rocznymi przychodami i kosztami uzyskania przychodu dotyczącymi umorzonych/odkupionych/podlegających konwersji jednostek uczestnictwa) oraz będą zobowiązani do samodzielnego rozliczenia[2] i zapłaty podatku (stawka 19% od ustalonego dochodu) wykazanego w zeznaniu rocznym po raz pierwszy składanym za 2024 r. w terminie do 30 kwietnia 2025 r.

Najważniejsze skutki, jakie wywoła zmiana przepisów, wiązać się będą z tym, że:

  • od 1 stycznia 2024 r. od dochodów z tytułu umorzenia/odkupienia/konwersji Jednostek Uczestnictwa nie będzie pobierany (potrącany) przez Fundusz (płatnika) zryczałtowany podatek dochodowy, a Uczestnik (podatnik) będzie zobowiązany do samodzielnego rocznego rozliczenia (rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania z tytułu umorzenia/odkupienia/ konwersji Jednostek Uczestnictwa wynikających z PIT-8C) i zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w Funduszach w rozliczeniu rocznym (jeśli po dokonanym rozliczeniu, a w tym odliczeniu strat, wykazany będzie w PIT-38 dochód);
  • Uczestnik umarzając jednostki będzie otrzymywał kwotę brutto (kwotę bez potrącenia podatku przez Fundusz);
  • zyski lub straty podatnik będzie mógł kompensować z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych (szczegóły poniżej);
  • skutki podatkowe zamiany jednostek uczestnictwa pozostaną bez zmian;
  • stawka podatku pozostanie bez zmian (19%);
  • w przypadku świadczeń otrzymanych z dochodów Funduszu, jeżeli statut przewiduje wypłaty z tych dochodów jego Uczestnikom bez umarzania, odkupywania, wykupywania albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa, nadal będzie pobierany przez płatnika 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Istotną zmianą, jaka wiązać się będzie z wejściem w życie nowych przepisów, będzie możliwość kompensowania zysków (dochodów) i strat z tytułu umarzania/odkupienia/konwersji tytułów uczestnictwa w Funduszach, w tym także z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych (z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży, z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny).

Nowe przepisy podatkowe nie będą dotyczyć IKE, IKZE, PPE i PPK. W przypadku tych produktów, dotychczas obowiązujące zasady rozliczania podatku pozostaną bez zmian.

Mając na względzie istotę wprowadzanych zmian, przygotowaliśmy materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcamy do jego lektury. Wskazujemy, iż niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ono formy doradztwa prawnego lub podatkowego. Generali Investments TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z polegania na informacjach zawartych w treści opracowania. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

 

Dodatkowe informacje w poniższym linku:

Zmiany w zasadach opodatkowania uczestników funduszy w pytaniach i odpowiedziach

 

Zastrzeżenia:

Powyższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią formy doradztwa podatkowego. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.


[1] Właściwie: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.),

[2] Złożenia zeznania rocznego z wykazanymi przychodami i kosztami uzyskania przychodu wynikającymi z otrzymanej od Funduszu informacji PIT-8C łącznie z przychodami i kosztami z innych inwestycji kapitałowych.