Znakomity okres dla polskich obligacji

      
    
Znakomity okres dla polskich obligacji
Aktualności / 2023-07-17 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Przed lipcowym posiedzeniem RPP mieliśmy 2 bardzo ważne posiedzenia banków centralnych – amerykańskiego FED i Europejskiego Banku Centralnego. Oba posiedzenia przyniosły jastrzębie zaskoczenie - FED zadeklarował pauzę w cyklu podwyżek stóp procentowych, jednak projekcja inflacyjna, którą opublikował po posiedzeniu, pokazała, że kolejne dwie podwyżki są potrzebne. Pauza w podwyżkach stóp procentowych w USA wpływa na utrzymywanie rentowności na wysokich poziomach. Z kolei Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. W komentarzu po decyzji poruszono kwestię podniesienia projekcji inflacyjnej. Bezpośrednio wskazano, że na kolejnym posiedzeniu też należy spodziewać się podwyżki. Restrykcyjne nastawienie banków centralnych zwiększa zmienność na rynkach bazowych, jednakże w drugą stronę działają szybko postępujące procesy dezinflacyjne. Inflacja CPI w USA spadła do poziomu 3.0% (głównie za sprawą czynników niebazowych).

Za nami decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami pozostały one na niezmienionym poziomie. Udostępnione zostały także fragmenty projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, które mogą bardzo zmienić postrzeganie rynku polskich obligacji. Centralna ścieżka projekcji zakłada średnioroczną inflację 11,9% w 2023, 5,2% w 2024 i 3,6% w 2025, natomiast bazową na poziomie 10,5% w 2023 r., 6,1% w 2024 r. i 4,0% w 2025 r. Co najważniejsze projekcja wskazuje, że inflacja spadnie do poziomów jednocyfrowych już w 3Q 2023. Tak szybki proces dezinflacji stwarza według prezesa NBP warunki do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych już we wrześniu. Mocna deklaracja ze strony banku centralnego spowodowała bardzo wyraźny spadek oczekiwanej ścieżki stóp procentowych. Rynek wycenia obniżki stóp procentowych o 125bp do końca roku. W horyzoncie do końca 2024 jest to jeszcze więcej (skumulowany spadek stóp o 275bp i stopa referencyjna na poziomie 4%).

Tak duże przesunięcie oczekiwanych przyszłych stóp procentowych wywołało dalszy ciąg hossy na polskim rynku obligacji. W ciągu ostatniego miesiąca rentowności obligacji dwuletnich spadły o 63bp, pięcioletnich o 56bp a dziesięcioletnich o 45bp. Co ważne, stało się to przy wzrostach rentowności obligacji niemieckich i prawie niezmienionych poziomach obligacji amerykańskich. Można powiedzieć, że wyniki polskiego rynku długu są imponujące na tle rynków rozwiniętych. Trend dodatkowo wspiera spadająca bieżąca inflacja, która w czerwcu po raz trzeci okazała się niższa od oczekiwań i wynosi już 11,5%. Pozytywnego środowiska dla obligacji nie zmieniają nawet pewne ryzyka budżetowe, takie jak zwiększenie deficytu czy możliwość zwiększania wydatków fiskalnych związanych z cyklem wyborczym.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.