Generali Akcje Biopharma
Wcześniej UniAkcje Biopharma
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: bardzo wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 7 lat
Min. I wpłata 1000 PLN
Min. kolejna wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu UniSector: Biopharma wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego UniSector zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych subfunduszu UniSector: Biopharma.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa UniSector: Biopharma inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
  • mają co najmniej 7 letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2015-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,95%