Generali Akcje: Daleki Wschód
Wcześniej UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: bardzo wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO (Otwarty)
Min. horyzont inwestycyjny Min. 6 lat
Min. I wpłata 1000 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniEM Fernost zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniEM Fernost.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu
  • szukają alternatywy dla inwestycji w polskie akcje oraz akcje krajów rozwiniętych
  • mają świadomość bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego i możliwych dużych wahań wartości inwestycji
  • mają długi horyzont inwestycyjny (min. 6 lat)
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2014-12-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,95%