Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
Generali Akcji Ekologicznych
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Ekologicznych jest subfunduszem z ekspozycją na akcje globalne zrównoważonego rozwoju uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Eco Solutions kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 
● są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania,
● chcą skorzystać na zielonej rewolucji,
● akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, 
● mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Zarządzający Marek Straszak
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,5%
Numer rachunku bankowego PL 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0% (2% od 01.07.2021)