Generali Akcji Europejskich
Wcześniej Generali Akcje Biopharma
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

UWAGA! 11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 r. są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

 

Generali Akcji Europejskich inwestuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy. Do portfela funduszu dobierane są przede wszystkim akcje przedsiębiorstw o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, działających w różnorodnych atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach, które nie są spotykane na innych rynkach. Ryzyko walutowe subfunduszu jest zabezpieczane.
Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu powinien stanowić co najmniej 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek notowanych głownie w Europie,
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Zarządzający Adam Woźny
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%