Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
Generali Aktywny Dochodowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 1 rok
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Aktywny Dochodowy jest subfunduszem papierów dłużnych.

Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Subfundusz w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych emitowanych przez rządy państw i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 1-roczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1, 2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3-miesięcznych
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2016-03-31
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

5% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą 1,2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3-miesięcznych