Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
Generali Euro
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 EUR
-

Kwota zainwestowana 100 EUR
Wypracowany wynik 0 EUR
Kwota po okresie inwestycji 0 EUR
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 10 000 euro
osoby fizyczne: 40 000 euro
Min. kolejna wpłata osoby prawne: 10 000 euro
osoby fizyczne: 1 000 euro
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali EURO jest subfunduszem papierów dłużnych denominowanym w EUR.

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne z regionu Europy Środkowo - Wschodniej, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w EUR. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w EUR w subfundusz papierów dłużnych denominowany w EUR,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1-miesięczny EURIBOR
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2009-07-08
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,8%