Generali Euro
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w EUR
Ryzyko portfela: niskie
Minimalna kwota to 100 EUR
-

Kwota zainwestowana 100 EUR
Wypracowany wynik 0 EUR
Kwota po okresie inwestycji 0 EUR
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. I wpłata osoby prawne: 10 000 euro
osoby fizyczne: 40 000 euro
Min. kolejna wpłata dla osób prawnych: 10 000 euro
dla osób fizycznych: 1000 euro
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje do 100% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE, przy czym  instrumenty  kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż rok. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w EURO w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark 1-miesięczny EURIBOR
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2009-07-08
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,8%