Generali Oszczędnościowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Oszczędnościowy jest subfunduszem papierów dłużnych korporacyjnych. 

Subfundusz inwestuje środki głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być także instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.

Subfundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne oraz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych korporacyjnych,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1M WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 2012-01-31
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%