Generali Oszczędnościowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Oszczędnościowy jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych.  Subfundusz inwestuje głównie w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 30 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2012-01-31
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.