Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 1 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.  Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące jest subfunduszem obligacji skarbowych z krajów rozwijających się.

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się, denominowane przede wszystkim w walutach lokalnych. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne oraz instrumenty typu ETF.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych z krajów rozwijających się na całym świecie oraz z Europy Środkowo - Wschodniej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Daniel Wesołowski
Data dostosowania struktury portfela 2018-01-26
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego PL30188000090000001301522000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,5%