500 plus dla seniora

      
    
Aktualności / 2020-07-06 / autorzy: Danuta Musiał

Nowa rzeczywistość po koronawirusie wpływa na finanse osobiste każdego z nas. Zmieniła się struktura wydatków konsumentów . W wielu przypadkach zmienił się, niestety na niekorzyść, poziom dochodów.

Dla zatrudnionych i przedsiębiorców głównym wyzwaniem jest teraz utrzymanie pracy i firmy, a dla emerytów – niski poziom dochodów. Dlatego takim zainteresowaniem cieszą się projekty typu 500 plus dla seniora czy trzynasta lub czternasta emerytura.

Problemem może być jednak nie tylko brak pieniędzy, ale również bezpieczne i korzystne lokowanie oszczędności. Jak można oszczędzać pieniądze i inwestować w sytuacji niepewności na rynkach? W środowisku niskich, prawie zerowych stóp procentowych, lokaty bankowe niestety straciły na atrakcyjności. Banki nie są w stanie zaoferować wysokiego oprocentowania. Cały sektor bankowy cierpi obecnie na nadpłynność, czyli nadmiar gotówki, którą trudno teraz dobrze zainwestować.

Gospodarstwa domowe w wyniku pandemii ograniczyły inwestycje i wstrzymały część planowanych zakupów. Części wydatków, na przykład tych związanych z podróżami, zwyczajnie nie można zrealizować. Inne planowane wydatki, takie jak na przykład zmiana samochodu czy inwestowanie we własną firmę, są z ostrożności odkładane na później.

Co grozi emerytom?

Dla emerytów plusem w tej sytuacji są stałe dochody i brak obaw o utrzymanie zatrudnienia. Jest to jednak grupa społeczna, która w obecnej sytuacji musi stawić czoło bardzo poważnym ograniczeniom.

Problem z zabezpieczeniem oszczędności

Z jednej strony chodzi o kwestie zdrowotne – seniorzy są w grupie wysokiego ryzyka poważnego zachorowania, a nawet śmierci w wyniku zakażenia koronawirusem. Dlatego nawet osoby bardziej majętne są zmuszone do zmiany planów dotyczących wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. To samo dotyczy szeregu płatnych i kosztownych zabiegów medycznych czy rehabilitacyjnych. Część z nich, jak na przykład planowe operacje, jest odwoływana przez placówki lecznicze. W przypadku innych to sami pacjenci rezygnują z umówionych terminów w obawie przed zarażeniem się w trakcie leczenia lub rekonwalescencji.

Takie wydatki są więc odkładane, a pieniądze na nie przeznaczone trzeba bezpiecznie ulokować. Tak, aby były w każdej chwili dostępne i nie traciły na wartości. A to już jest  trudne przy inflacji na poziomie 2,9% (w maju) i niskim oprocentowaniu depozytów. Nikogo nie trzeba przekonywać jak niebezpieczne jest trzymanie gotówki w domu, szczególnie dla osób starszych i mieszkających samotnie. A pokolenie dzisiejszych emerytów z własnych doświadczeń zna zagrożenia wynikające z utraty wartości pieniądza.

Czy Internet jest przyjazny seniorom?

Drugim obszarem, w którym sędziwy wiek może stanowić ogromną trudność, jest bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości online. Choć wielu seniorów jest aktywnych w Internecie i korzysta z rozwiązań e-commerce, to nadal nie jest to powszechne. Barierą jest nie tylko brak umiejętności, dostępu do sprzętu czy dobrej jakości łącza internetowego. Często na przeszkodzie stają również fizyczne ograniczenia związane z wiekiem, takie jak słaby wzrok.

Doraźną pomocą służą dzieci i wnuki. Pojawia się też dużo darmowych kursów obsługi komputera specjalnie dla seniorów.

Nie jest to jednak sytuacja komfortowa, kiedy chce się zainwestować większą kwotę. Konieczne jest bezpieczeństwo, możliwość dopytania o szczegóły i jasne warunki finansowe.

Jakie ulgi przysługują seniorom?

Rozwiązaniem przewidzianym przez polskie prawo, które pozwala skorzystać między innymi z ulg podatkowych, są konta emerytalne IKE i IKZE. /link do strony: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/ike-ikze/

Zwłaszcza seniorom i osobom w wieku przedemerytalnym dają one możliwość bezpiecznego lokowania pieniędzy z ulgami podatkowymi i na atrakcyjnych warunkach.

Zarówno w przypadku IKE jak i IKZE, zyski wypracowane przez oszczędności są zwolnione z podatku Belki (który zabiera nam 19% odsetek). Dodatkowo IKZE daje możliwość odliczenia wpłaty od podatku, co przekłada się na możliwość uzyskania za 2020 rok zwrotu w wysokości nawet 2 tys. złotych. Kwotę możliwej do uzyskania ulgi podatkowej można łatwo obliczyć wpisując planowaną kwotę wpłaty i stawkę płaconego podatku w kalkulator emerytalny.

Seniorzy oszczędzający na IKZE co roku mogą skorzystać ze znacznej ulgi podatkowej. W każdej chwili mogą też wypłacić pieniądze zgromadzone na IKZE i IKE. Do kont można łatwo ustanowić pełnomocnika, który uzyska dostęp do pieniędzy – np. w przypadku choroby czy hospitalizacji właściciela konta.

Pieniądze można w każdej chwili wypłacić bez opłat manipulacyjnych. W przypadku IKZE trzeba wtedy wpisać wypłaconą kwotę do PIT-u za kolejny rok i wtedy dopiero uiścić podatek ­– oczywiście, jeśli z naszego rozliczenia wyniknie konieczność jego zapłaty.

Seniorzy w wieku emerytalnym już po pięciu latach mogą skorzystać z pełni ulg podatkowych na obu kontach emerytalnych.

A co ze spadkiem?

Pieniądze na IKE i IKZE są też korzystnie ulokowane pod względem spadkowym. Mogą podlegać dziedziczeniu ustawowemu razem z pozostałym majątkiem, można nimi zadysponować w testamencie. Można też od razu przy zakładaniu konta albo w trakcie trwania umowy w każdej chwili wyznaczyć lub zmienić beneficjenta lub kilku beneficjentów, czyli osoby upoważnione do wypłaty w przypadku śmierci właściciela. Mogą to być dowolne osoby, nawet niespokrewnione. Jeśli wyznaczymy taką osobę/osoby, to wypłata odbywa się niezależnie od postępowania spadkowego. Jedynym kosztem jest zryczałtowany podatek spadkowy.

Jak założyć IKE lub IKZE?

Seniorom, którzy dobrze czują się w świecie wirtualnym, dajemy możliwość założenia obu tych kont przez Internet. Na stronie zakupu umieściliśmy też filmy, które krok po kroku objaśniają, jak trzeba poprawnie wypełnić formularz. Gdyby sprawiało to trudności, to oczywiście jest możliwość wsparcia telefonicznego.

Rozwiązaniem najbardziej zbliżonym do osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta jest Wirtualny Oddział. Wystarczy wejść na naszą stronę i kliknąć ikonkę  . Dalej wszystko przebiega tak, jak przy osobistym spotkaniu z naszym pracownikiem.

Jakie są wady IKE i IKZE?

Po pierwsze: żeby uzyskać maksymalną kwotę zwrotu podatku trzeba zainwestować na IKZE cały tegoroczny limit, czyli 6272 złote i 40 groszy. Osoba, która tyle wpłaci, a jest w najwyższym, 32% progu podatkowym, może obniżyć swój podatek maksymalnie o 2007 złotych i 17 groszy. Minimalna wpłata to 100 złotych – wówczas przy najniższym progu podatkowym można zyskać 17 złotych.

Po drugie: żeby uzyskać wszystkie ulgi i dać naszym inwestycjom popracować, raczej nie warto zakładać takiego IKE lub IKZE na bardzo krótko. Najlepiej poczekać pełne 5 lat. Chociaż oczywiście wcześniej wypłacić zawsze można.

I po trzecie: niestety formularz jest dość długi. Trzeba poświęcić spokojnie ok. 20-40 minut (a czasami chwilę dłużej) na jego dokładne wypełnienie. Ale tego na razie nie możemy zmienić. Takie są przepisy, bo IKE i IKZE są bardzo szczegółowo opisane w przepisach. Ale to wszystko dla bezpieczeństwa naszych oszczędności.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.

Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. Ulga podatkowa w wysokości 2007,17 zł przysługuje przy progu 32%.