Aktualizacja prognoz inwestycyjnych dla funduszy Generali Investments TFI

      
    
Aktualności / 2020-07-03 / autorzy: Generali Investments

Zarządzający funduszami Generali Investments TFI przygotowali aktualizację prognoz dla poszczególnych klas aktywów w oparciu o analizę obecnych warunków rynkowych.

Jakie czynniki makroekonomiczne obecnie najbardziej wpływają na rynki?

Kluczową rolę odgrywają dwie podstawowe zmiany:

 • potężne programy stymulacyjne uruchomione w wielu krajach w celu ratowania miejsc pracy i umożliwienia szybkiego restartu gospodarek;
 • luźna polityka monetarna głównych Banków Centralnych (środowisko niskich stóp procentowych utrzyma się przez okres 1-2 lat) oraz rozszerzone programy skupów aktywów.

Poniżej prezentujemy czynniki, które zarządzający uznali za istotne prognozując perspektywy poszczególnych klas aktywów w nadchodzących miesiącach.

 

Fundusze dłużne

 • Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają bardziej ryzykowne aktywa.
 • Stopy wolne od ryzyka znalazły się na historycznie niskich poziomach, dlatego potencjału zysku trzeba szukać w innych instrumentach niż depozyty i krótkoterminowe obligacje rządowe.
 • Spready kredytowe nie wróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii.
 • Luźna polityka banków centralnych wspiera długoterminowe obligacje.
 • Najbardziej preferowaną klasą aktywów dla funduszy dłużnych są obecnie obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym.
 • Rządowe programy pomocowe wspierają przedsiębiorstwa i ograniczają ryzyko obligacji korporacyjnych.
 • Olbrzymia płynność dostarczona przez banki centralne wspierać będzie również obligacje na rynkach wschodzących. Efekt nie będzie tak szybki jak bezpośredni wpływ skupu obligacji korporacyjnych przez banki centralne, tylko bardziej rozłożony w czasie.

 

Fundusze akcyjne

 • Gospodarka światowa mocno odbije w II półroczu 2020 oraz w 2021 roku.
 • Stymulacja fiskalna oraz monetarna wspiera stronę popytową oraz podażową.
 • Napływy do ryzykownych klas aktywów (obligacje korporacyjne, akcje) wspierają notowania.
 • Tani dolar sprzyja rynkom wschodzącym.
 • Obserwujemy globalny wzrost zainteresowania rynkiem akcji przez inwestorów detalicznych (również w Polsce).

 

Złoto

 • Utrzymuje się wysoka zmienność na rynkach finansowych związana z rosnącą liczbą zakażonych COVID-19.
 • Warunki ujemnych realnych stóp procentowych są pozytywnym otoczeniem dla wzrostu cen złota.
 • Ultra luźna polityka banków centralnych jest kontynuowana, a zwiększanie bilansów banków centralnych wspiera wzrost cen aktywów.
 • Po pandemii następuje powrót popytu ze strony konsumentów z rynków wschodzących.

Skala reakcji oraz perspektywy odrobienia strat i powrotu do długoterminowych trendów obserwowanych przed pandemią są oczywiście różne dla poszczególnych branż oraz konkretnych firm w ramach danego sektora. Zarządzający podkreślają wzrost znaczenia odpowiedniej selekcji aktywów do portfeli, dokładnej analizy kredytowej oraz jeszcze bardziej wnikliwego, stałego monitorowania poziomów ryzyka.

Prognozy dla funduszy dłużnych zostały zaktualizowane na 6 miesięcy – do końca roku 2020. W przypadku akcji i funduszy surowcowych przyjęto perspektywę 12-miesięczną.

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej ani księgowej. Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/ subfunduszy. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.