Dalszy potencjał wzrostów na giełdach

      
    
Dalszy potencjał wzrostów na giełdach
Aktualności / 2020-07-17 / autorzy: Ryszard Rusak

Rynki akcji zachowują się tak, jakby najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zdarzeń było szybkie odbicie, czyli litera V. Jest to uzasadnione szybką poprawą danych makro jak i brakiem spowolnienia w wynikach kluczowych dla rynków branż.

Nawet jeśli po drodze zdarzy się antycypowana przez wirusologów druga fala zachorowań, to przejdziemy ją dużo łagodniej i koszty gospodarcze będą mniejsze.

Poziom zakażeń koronawirusem nie będzie decydującym czynnikiem. Dużo ważniejsza będzie skala potencjalnego lockdownu i zachowania społeczne. Po doświadczeniach sprzed kilku miesięcy wiadomo, że całkowite zamknięcie i ostre środki bezpieczeństwa związane z pandemią są zabójcze dla gospodarki, dlatego powrót do takiej sytuacji jest bardzo mało prawdopodobny. Poza tym wszyscy nauczyliśmy się już funkcjonować w obliczu ciągle obecnego zagrożenia i zachowujemy się dużo spokojniej i bardziej racjonalnie.

Co nas czeka na rynkach w nadchodzących miesiącach?

Nawet gdyby rozważać scenariusze negatywne, to nie czeka nas raczej silna korekta na giełdach. Nie wszystkie branże zareagują negatywnie. Druga fala zachorowań i obostrzeń może najmocniej dotknąć takie sektory jak na przykład transport lotniczy lub turystykę. Szczególnie linie lotnicze, które przetrwały dotychczas dzięki intensywnym programom pomocy ze strony rządów, mogą nie udźwignąć kolejnego zamrożenia.

Jakie akcje mają najlepszy potencjał?

Pozytywnie powinny znów zareagować spółki technologiczne, biotechnologiczne i e-commerce. Oceniamy, że rynki mogą jednak być nieco zbyt optymistycznie nastawione do tych sektorów. Notowania operujących w nich spółek wystrzeliły w górę, a wraz z cenami wzrosły oczekiwania rynkowe poprawy wyników. A z tym może być trudno w niektórych przypadkach.

Jak to wpływa na decyzje inwestorów?

Zalew taniego pieniądza, który wynika z bardzo silnych programów pomocowych oraz rekordowo niskie stopy procentowe spowodowały, że inwestycje typu „risk free” mają obecnie bardzo niską rentowność. Globalnie inwestorzy niedoważają w swoich portfelach akcji, jednocześnie utrzymując wysoki poziom gotówki. Ewentualne korekty rynkowe będą wykorzystywane do zakupów akcji.

Akcje polskie

Na warszawskim parkiecie rysuje się wyraźny podział. Z jednej strony spółki duże, co do których jesteśmy nastawieni z umiarkowanym optymizmem. Jest to grupa w której dominują podmioty tzw. starej ekonomii. Najsłabiej wyglądają obecnie notowania banków, które są kwotowane w granicach 0,6 swojej wartości księgowej. Niskie notowania banków są w dużym stopniu uzasadnione cięciami stop procentowych oraz prognozowanym wzrostem kosztów ryzyka, lecz obecny poziom notowań wydaje się dosyć niski.

Z drugiej strony mamy małe i średnie spółki, które dużo lepiej się zachowują od polskich blue chipów. Fundamentalnie atrakcyjni producenci gier, czy spółki biotechnologiczne przyciągają zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Stąd silny rozdźwięk wyników pomiędzy funduszami małych i średnich spółek, a uniwersalnymi.

Największym wydarzeniem ostatnich dni na naszej giełdzie jest planowane połączenie gigantów paliwowych Orlenu i Lotosu oraz podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przejęcia PGNiG. Planowana fuzja została obwarowana licznymi warunkami ze strony Komisji Europejskiej. Część inwestorów liczyła na ogłoszenie wezwania na akcje Grupy Lotos, ale już wiadomo, że duża część transakcji odbędzie się najprawdopodobniej przez share swap.

Akcje amerykańskie i europejskie

Motorem amerykańskiej giełdy są obecnie giganci technologiczni tacy jak np. Google czy Amazon. Są to emitenci z bardzo mocnymi modelami biznesowymi, dzięki którym dynamika ich wyników przewyższa praktycznie wszystkie rynki. USA obfituje również w wiele spółek z sektorów wzrostowych.

W kontraście Europa to głównie spółki z bardziej tradycyjnych branż, takich jak przemysł motoryzacyjny czy chemiczny. Dominują spółki cykliczne a nie wzrostowe. Oceniamy jednak, że nawet przy obecnych, dość wysokich, wskaźnikach P/E nadal jest tu miejsce na wzrosty.

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, podatkowej ani księgowej.

Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w Generali Fundusze SFIO.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł.