Horyzont 2060 Generali Investments TFI z najlepszym wynikiem

      
    
Horyzont 2060 Generali Investments TFI z najlepszym wynikiem
Aktualności / 2020-07-16 / autorzy: Generali Investments

Fundusz zdefiniowanej daty PPK Horyzont 2060 osiągnął najwyższą stopę zwrotu YTD wśród tego typu funduszy*

Zarządzający, od początku bieżącego roku, dołożyli już do oszczędności uczestników 11,47% (stan na 15.07.2020). Fundusz od momentu swojego powstania osiągnął stopę zwrotu na poziomie 11,5% (stan na 15.07.2020).

Horyzont 2060 to prowadzony przez Generali Investments TFI fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1998-2002. Polityka inwestycyjna funduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. Obecnie w portfelu przeważają akcje spółek. Do końca 2039 r. ich udział będzie utrzymywany na poziomie 60%-80%.

Fundusz jest zarządzany zespołowo, obecnie alokacją portfela zajmują się Robert Burdach (akcje polskie i CEE), Adam Woźny (akcje rynków rozwiniętych) oraz Krzysztof Izdebski (część dłużna).

Komentując wynik funduszu Robert Burdach podkreśla, że oprócz odpowiedniej selekcji emitentów wspartej szczegółową analizą kredytową, w ostatnich miesiącach kluczowy był również precyzyjny dobór momentu alokacji.

„Działamy na rynku o podwyższonej zmienności. Na wynik funduszu pozytywnie wpłynęła siła odbicia na giełdach po marcowych spadkach spowodowanych pandemią” - zaznacza Burdach.

Zarządzający zwracają uwagę, że konstrukcja portfela funduszu oraz obecne warunki rynkowe zakładają podwyższoną zmienność wycen dziennych funduszu. Choć oczywiście ważne są codzienne notowania, to ocena wyników inwestycyjnych jest najbardziej miarodajna w długim okresie.

Uczestnicy PPK, których oszczędności inwestowane są w fundusz Horyzont 2060 zdecydowanie zyskali na tym, w którym momencie przystąpili do swoich pierwszych inwestycji. Dla nich załamanie giełd sprzed 4 miesięcy było okazją do zakupu akcji poniżej ich wartości. Przed zarządzającymi funduszem kolejne 40 lat walki o jak najwyższe stopy zwrotu i bezpieczeństwo zainwestowanych pieniędzy.

Mamy nadzieję, że świetny start funduszu będzie dobrą prognozą dla emerytów AD2060.

 

* Źródło: notowania wyników funduszy zdefiniowanej daty z 15.07.2020 r., opublikowane na stronie analizy.pl.

 


Niniejszy materiał ma charakter reklamowy lub promocyjny. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. i zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.

Generali Investments TFI S.A. prowadzi działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych funduszy.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników w przeszłości i wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, Kluczowymi informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta AFI, tabelami opłat dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Subfundusze wydzielone w Horyzont SFIO mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.