Dobry czas na rynku długu

      
    
Aktualności / 2023-12-04 / autorzy: Aleksander Szymerski

Wyniki na krajowym rynku papierów dłużnych są w tym roku bardzo atrakcyjne. W ostatnim czasie polski rynek był głównie pod wpływem wydarzeń na rynkach bazowych. Rentowności w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno spadły. Jeszcze w październiku wynosiły one około 5% dla amerykańskich obligacji 10-letnich i prawie 3% dla niemieckich. Teraz w USA jest to około 4,3%, a w Niemczech około 2,4%. Z jednej strony widać, że problem inflacyjny w tych krajach jest coraz bliżej opanowania. Dodatkowo prawdopodobnie mamy za sobą ostatnie podwyżki stóp procentowych w tym cyklu i w strefie euro, i w Stanach Zjednoczonych. Historycznie, najlepszym momentem do inwestycji w amerykańskie obligacje rządowe były właśnie okolice ostatniej podwyżki stóp procentowych w cyklu.

Dla wycen na krajowym rynku nie bez znaczenia były wybory parlamentarne ze względu na potencjalne koszty realizacji obietnic wyborczych. Dodatkowo, w ostatnich dniach obserwujemy pewne odwrócenie retoryki Narodowego Banku Polskiego. Według dotychczasowego przekazu inflacja zależała niemal wyłącznie od czynników zewnętrznych, m. in. wojny między Rosją a Ukrainą i szoków popandemicznych. W najnowszych wypowiedziach przedstawicieli RPP, w tym prezesa NBP Adama Glapińskiego wybrzmiewa jednak, że pole do obniżek stóp procentowych w Polsce jest w tej chwili niewielkie. Przyczyną jest spadające tempo dezinflacji, na które duży wpływ okazują się mieć również czynniki wewnętrze. To zjawisko jest zresztą dostrzegane nie tylko w naszym kraju, ale też w Europie. Z tego powodu opanowanie inflacji jest utrudnione, bo wprawdzie inflacja wynikająca z zewnętrznego szoku niedługo przeminie, ale jej wewnętrzne źródła zostaną na dłużej. Adekwatnym sposobem walki z inflacją o źródłach wewnętrznych jest polityka pieniężna - to może oznaczać, że stopy procentowe będą wyższe dłużej niż można się było spodziewać. Obecnie rynek oczekuje pierwszych obniżek w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro na wiosnę przyszłego roku, jednak istnieje istotne ryzyko opóźnienia. Jeśli chodzi o Polskę, to jeszcze w październiku rynek wyceniał dalsze obniżki przed końcem tego roku, natomiast obecnie trudno spodziewać się zmian przed marcową projekcją inflacyjną NBP. Nowy rząd może skorygować politykę fiskalną i podnieść poziom deficytu, co powinno mieć wpływ na politykę monetarną. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy dla Polski, to rynek jeszcze niedawno wyceniał, że w przyszłym roku stopy spadną do ok. 4,5% z obecnego poziomu 5,75%, natomiast w tej chwili skłaniamy się raczej do jednej obniżki w ciągu pół roku i zakończenia przyszłego roku w okolicach 5% lub nieco powyżej.

W czwartek opublikowane zostały dwie bardzo ważne informacje dotyczące Polski - wstępny odczyt inflacji za listopad i finalne dane o PKB za trzeci kwartał. Wzrost PKB wyniósł 0,5% r/r. Oznacza to, że dołek koniunktury jest prawdopodobnie za nami. Druga istotna informacja to inflacja za listopad. Wbrew prognozom, które wskazywały na nieznaczny wzrost względem poprzedniego miesiąca, wstępny odczyt jest nieco niższy niż w październiku i wynosi 6,5%. Z punktu widzenia polskich obligacji jest to pozytywny sygnał.

Jeśli chodzi o polski rynek obligacji, to rentowności utrzymują się nieco poniżej 5,5%. Z jednej strony pozytywnie wpływają rynki bazowe, z drugiej strony mamy niepewność co do przyszłego poziomu deficytu Polski związanego z realizacją obietnic wyborczych nowej koalicji. To może oddziaływać negatywnie na krajowe obligacje. Natomiast sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych jest teraz korzystna - najtrudniejszy moment w gospodarce jest prawdopodobnie za nami, co przyczynia się do spadku ryzyka kredytowego. Jednocześnie stopy procentowe pozostają relatywnie wysokie, co pozwala utrzymać rentowność portfeli na atrakcyjnym poziomie. Najbardziej atrakcyjnym rynkiem pod względem relacji stopy zwrotu i ryzyka wydają się niezmiennie euroobligacje czołowych przedsiębiorstw z naszego regionu, których rentowność jest niejednokrotnie wyższa niż podobnych papierów denominowanych w złotym, a dodatkową rentowność można uzyskać zabezpieczając się przed ryzykiem zmiany kursów walutowych. Należy przy tym pamiętać, że obligacje korporacyjne są obarczone większym ryzykiem niż obligacje skarbowe.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.