Emocje na rynkach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-09-26 / autorzy: Marek Straszak

Ostatni tydzień przyniósł nam dużo emocji w związku z posiedzeniami wielu banków centralnych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Bank centralny USA, który prawdopodobnie zakończył już cykl podwyżek stóp procentowych, zostawił stopy na tym samym poziomie. J. Powell powtórzył retorykę, że FED będzie cały czas trzymał rękę na pulsie, a stopy na takim wysokim poziomie zostaną z nami na dłużej. Prezes FEDu nie wykluczył nawet kolejnych podwyżek, gdyby inflacja, zwłaszcza ta bazowa, zaskakiwała negatywnie. Ogólnie można odnieść wrażenie, że komunikat po posiedzeniu był „jastrzębi”, co zresztą pokazują rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich, które urosły do 4,5%. Pozostałe banki centralne również nie podniosły stóp procentowych, co w przypadku Szwajcarii i Wielkiej Brytanii było zaskoczeniem, ponieważ rynki oczekiwały wzrostu stóp.

W kontekście inflacji warto zwrócić uwagę na ceny ropy naftowej. O ile w Polsce być może tego nie widzimy, bo ceny są w tym momencie w pewien sposób regulowane, to cena ropy wyraźne rośnie. To ważne dla odczytów inflacji. Dotychczas ropa naftowa w koszyku działała na jej poziom ujemnie. Teraz wchodzimy w okres, kiedy to ropa naftowa zacznie dodatnie wpływać na odczyt inflacji. A czemu cena ropy rośnie? Zostało to spowodowane w głównej mierze przez OPEC, tzw. OPEC Plus. Arabia Saudyjska i Rosja zapowiedziały zmniejszenie swojego wydobycia. Po ostatnim zjeździe krajów BRICS widać, że Arabia Saudyjska nie jest już tak przyjazna Stanom Zjednoczonym, a bardziej skłania się ku Rosji. Ograniczenie wydobycia to być może bardzo pragmatyczne podejście, gdyż wysokie ceny ropy naftowej są dla Bliskiego Wschodu bardzo opłacalne.

Rosnące rentowności obligacji amerykańskich nie szkodzą w znaczącym stopniu polskim papierom dłużnym. Rentowności krajowych obligacji wahają się ostatnio w zakresie 5,50 – 5,80%. W obecnej sytuacji interesujący może być krótki koniec krzywej, gdzie nie mamy tam dużego ryzyka duration, a w przedwyborczym, stosunkowo niespokojnym okresie ograniczenie tego ryzyka może być dla inwestorów interesujące. Zwłaszcza, że przed wyborami zaplanowane jest jeszcze jedno posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje, że może zostać podjęta decyzja o obniżeniu stóp procentowych nawet o 50 punktów bazowych, co z pewnością przełoży się na obligacje krótkoterminowe, a w przypadku obligacji długoterminowych może mieć nawet odwrotne implikacje, gdyż inwestorzy będą się obawiać o inflację w przyszłości.

Przechodząc do rynków akcyjnych można powiedzieć, że wrzesień przyniósł kontynuację negatywnego sentymentu na rynkach akcyjnych, zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się.

Podobna sytuacja jest w Polsce. Wybory parlamentarne przynoszą dużo niepewności wśród inwestorów, którzy ograniczają zaangażowanie wśród naszych walorów, zwłaszcza w sektorze bankowym, do którego sentyment w ostatnim czasie mocno się zmienił, szczególnie po niespodziewanej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Wydaje się, że do wyborów podwyższona niepewność będzie się utrzymywała, a inwestorzy z silniejszymi ruchami zaczekają do ich rozstrzygnięcia.   

Działania OPEC sprawiają, że surowce energetyczne mocno rosną, natomiast tego samego nie da się powiedzieć o innych surowcach. Dość stabilnie zachowują się metale szlachetne. Gorzej radzą sobie metale przemysłowe. W ich przypadku dużo zależy od sytuacji w Chinach, z których nie napływają pozytywne informacje, szczególnie z segmentu nieruchomości, który znowu boryka się z problemem zadłużenia.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.