Komentarz po konferencji prasowej Prezesa NBP z 5 października 2023

      
    
Komentarz po konferencji prasowej Prezesa NBP z 5 października 2023
Aktualności / 2023-10-06 / autorzy: Aleksander Szymerski

Najciekawszym wydarzeniem wczorajszego dnia na krajowym rynku była popołudniowa konferencja prasowa Prezesa NBP A. Glapińskiego po środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Tym razem Rada nie zaskoczyła – obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych (stopa referencyjna do poziomu 5,75%) była najczęściej wskazywanym przez analityków scenariuszem, choć po reakcji rynku walutowego (umocnienie PLN) można wnioskować, że rynek dyskontował nieco większą skalę obniżki.

W trakcie konferencji A. Glapiński w zasadzie powtórzył przekaz sprzed miesiąca – akcentował przede wszystkim bardzo szybko spadającą inflację (CPI liczony r/r spadł z 18,4% w lutym do 8,2% we wrześniu). Co istotne, w ostatnich kilku miesiącach ceny wręcz nieznacznie spadły (suma 5 ostatnich odczytów w ujęciu m/m wynosi -0,6%). Dezinflacja przebiega więc nawet szybciej, niż zakładała to lipcowa projekcja NBP, a zdaniem Prezesa inflacja będzie dalej szybko spadać – do 6-7% na koniec 2023 roku i ok. 5% (lub nawet nieco niżej) w połowie 2024 roku. Dalszej dezinflacji będzie sprzyjać otoczenie – wskaźnik cen producentów (PPI) jest obecnie ujemny r/r, oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyraźnie spadły, a presja popytowa wyraźnie maleje z powodu spowolnienia gospodarczego.

Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, to warto odnotować kilka istotnych wskazówek. Po pierwsze celem inflacyjnym pozostaje przedział 2,5% +/- 1 punkt procentowy, do którego RPP będzie dążyć. Po drugie, Prezes NBP wskazywał na bardzo dużą niepewność, w związku z czym RPP będzie podejmować decyzje na bieżąco, w oparciu o napływające dane. W tym kontekście należy pamiętać przede wszystkim o nadchodzących wyborach, które mogą istotnie wpłynąć na politykę gospodarczą rządu. Wreszcie, A. Glapiński powtórzył przekaz z lipca, że preferowane będą powolne, stopniowe działania, co należy rozumieć jako dalsze obniżki stóp procentowych w krokach po 25 punktów bazowych (choć niekoniecznie na każdym kolejnym posiedzeniu).

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.