Trudniejszy okres na giełdach

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-10-10 / autorzy: Maciej Kik

Ostatnie tygodnie nie były łaskawe dla inwestorów nad Wisłą, lokalne indeksy były jednymi z najsłabszych, a polska waluta wyraźnie się osłabiła. Szczególną słabość wykazywały spółki największe, a w samym tylko wrześniu indeks WIG20 spadł o 5,5% (po spadku o 7,8% w sierpniu). Wzrost awersji do ryzyka i zmniejszanie pozycji przez inwestorów zagranicznych, widoczne poprzez słabość polskich blue chipów, spowodowane było w mojej opinii kilkoma czynnikami. Po pierwsze pogarszający się sentyment globalnie, ale również słabsze postrzeganie rynków emerging w związku z problemami gospodarki chińskiej. Dodatkowo w Polsce objawiło się dodatkowe ryzyko związane ze zbliżającymi się wyborami. Ryzyka polityczne dotykają w szczególności sektora bankowego, energetykę i sektor paliwowy. Banki jako sektor były jednym z najsłabszych na GPW w ostatnich miesiącach (na przestrzeni sierpnia i września indeks WIGBanki spadł o blisko 15%) w reakcji na niespodziewaną w swej skali obniżkę stóp procentowych i obawy o kolejne podatki, którymi mógłby zostać obciążone (podobnie jak to się dzieje chociażby na Węgrzech). Z drugiej strony w ostatnich dniach następuje odbicie wycen ze względu na atrakcyjną, niską wycenę polskich banków. Z drugiej jednak strony kampania wyborcza jest pozytywnym faktorem dla szeroko rozumianego konsumenta. Wyborcze obietnice, w szczególności zapowiedzi transferów socjalnych, mogą pozytywnie wpływać na jego kondycję w kolejnych okresach. Już obecnie widać światełko w tunelu, jeśli chodzi o konsumpcję prywatną, a sytuacja w tym obszarze systematycznie od kilku miesięcy poprawia się. Dla przykładu sprzedaż detaliczna w sierpniu spadła, ale mniej niż oczekiwano, a dynamika tego spadku wyhamowuje. Co bardzo ważne ponownie następuje wzrost realnych wynagrodzeń głównie dzięki spadkowi inflacji. Mniej optymistyczne dane napływają z przemysłu. Ostatni odczyt PMI w przemyśle wyniósł 43,9 – znacznie poniżej umownej granicy pomiędzy rozwojem a recesją na poziomie 50 punktów. Jest to jednak wartość wyższa niż oczekiwana. Od kilku miesięcy możemy obserwować tendencję poprawy wskaźnika. Wydaje się więc, że przemysł najgorsze ma już za sobą, zwłaszcza że słabszy złoty może stanowić wsparcie dla eksporterów z tej branży.

Powoli dobiega końca okres publikacji wyników spółek za drugi kwartał. Nie materializują się czarne scenariusze. Nadal przeważają podmioty, których raporty pozytywnie zaskakują, chociaż w drugim kwartale nastąpiło pogorszenie tych wskaźników w relacji do odczytów z poprzednich kwartałów. Dotyczy to w szczególności mniejszych spółek, gdzie odsetek podmiotów związanych w przemysłem jest wyższy. W raportowanym okresie oczekiwania zdecydowanie przebiły wyniki banków. Bardzo dobre wyniki odnotowały także spółki deweloperskie. Spółki przemysłowe radziły sobie zdecydowanie gorzej i w zasadzie to one w dużej mierze odpowiadały za gorsze dane dla całej gospodarki.

Na rynkach światowych sentyment uległ pogorszeniu. Większość gospodarek jednak radzi sobie względnie dobrze i można podtrzymać tezę o miękkim lądowaniu. Problemy dotyczą przede wszystkim Chin. Z pewnymi trudnościami mierzą się Niemcy – nasz największy partner handlowy. Konkurencyjność cenowa przemysłu niemieckiego wyraźnie się osłabiła. Gospodarka USA jest silna i siła tak objawia się głównie poprzez rynek pracy. Możemy się więc spodziewać, że wysokie stopy procentowe będą utrzymywane dłużej, żeby rozwiązać problem inflacji. Nie wyklucza się także jednej podwyżki w listopadzie. To wszystko bardzo wzmacnia dolara.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.