Początek sezonu wyników w USA

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-10-16 / autorzy: Michał Milewski

W ostatnim czasie światem wstrząsnął kolejny konflikt. Państwo Izrael zostało zaatakowane przez palestyński Hamas. Skala oraz moment ataku okazały się totalnym zaskoczeniem. Jednak historia, szczególnie w ostatnich 50-ciu lat, mówi nam, że niestabilność w regionie Bliskiego Wschodu to rzecz wręcz pewna. Poza ogromną tragedią ofiar i ich rodzin, sytuacja ta przynosi pewne implikacje dla rynków kapitałowych. W przypadku eskalacji dzisiejszego konfliktu i zaangażowania się krajów trzecich do bezpośredniej wojny, skutkiem będą wzrosty cen ropy. Każde zakłócenie wydobycia ropy, fizyczne bądź też polityczne (np. zmniejszenie wydobycia przez państwa GCC), będzie miało odzwierciedlenie w niezbalansowaniu rynku i doprowadzi do wzrostu cen. Czy tak się stanie? Czas pokaże, ale warto zwrócić uwagę na zachowanie ceny ropy oraz benzyny w Stanach Zjednoczonych, które bardzo mocno spadały w ostatnim tygodniu przed wyżej opisanymi wydarzeniami. Spowodowane to było słabymi odczytami popytu na benzynę, ale jak się dzisiaj również wydaje, możliwym zawarciem porozumienia w trójkącie Izrael – USA – Arabia Saudyjska dotyczącym udzielenia „gwarancji bezpieczeństwa” Arabii Saudyjskiej od Stanów Zjednoczonych oraz formalnym uznaniem Izraela za państwo przez Arabię Saudyjską. W przypadku takiego scenariusza część uczestników rynku zakładała możliwie zwiększenie wydobycia ropy (a właściwie zmniejszanie kwoty wcześniejszych cięć), co miałoby pozytywny efekt na ceny surowca, a przez to niższe przyszłe odczyty inflacyjne.

Odwołując się zaś do bieżącej sytuacji, odczyt inflacji CPI za wrzesień okazał się powyżej oczekiwań analityków. Podobnie stało się w przypadku inflacji bazowej, czyli z wykluczaniem cen żywności i energii. Natomiast warto się przyjrzeć tym danym nieco bliżej. Ważnym komponentem bazowego koszyka inflacyjnego (ponad 30% wagi) jest kategoria „schronienie”, czyli upraszczając czynsze i ich inne ekwiwalenty. Z powodu specyficznej konstrukcji i metodologii (znacznie opóźnione dane) ta miara wzrosła o 7,1% rok do roku. Gdyby wykluczyć tę metrykę z CPI lub zastąpić ją danymi czasu rzeczywistego (np. „Zillow’s rent index”), miara wzrostu bazowego CPI mogłaby się znaleźć poniżej 2%, a to jest już poziom, który odzwierciedla cel FED’u. Reasumując można uznać, ze proces dezinflacyjny jest nienaruszony, a restrykcyjna polityka pieniężna wpływa tu i teraz na gospodarkę i aktywność ekonomiczną. Wydaje się więc, że nie będziemy świadkami kolejnej podwyżki stóp procentowych – bank centralny przejdzie w tryb „wait and see”, oczywiście przy powtarzaniu pewnej mantry „higher for longer.”

W tych uwarunkowaniach rozpoczynamy sezon wyników w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze raporty banków okazały się bardzo dobre. Pomimo tzw. kryzysu bankowego, z którym mieliśmy do czynienia na początku roku, generowane poziomy marży odsetkowej są na bardzo wysokich poziomach, w niektórych przypadkach wręcz rekordowe. Zdecydowanie najbardziej oczekiwanym przez wszystkich tematem jest element monetyzacji biznesów wspierających się sztuczną inteligencją – czy zobaczymy ją już w tych kwartalnych wynikach lub prognozach? Warto być umiarkowanym optymistą, natomiast pamiętajmy o długoterminowym wpływie AI na produktywność spółek, co jest znacznie ważniejsze w kontekście generowanych marż.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.