Powyborcze nastroje na giełdzie

      
    
Powyborcze nastroje na giełdzie
Aktualności / 2023-10-31 / autorzy: Maciej Kik

Powyborcze nastroje w Polsce skutkowały gwałtownymi wzrostami na giełdzie, trwającymi niestety tylko 2-3 dni. Nastąpiła wyraźna poprawa sentymentu wobec Polski wśród inwestorów zagranicznych, co było widoczne przede wszystkim poprzez rajd sektora bankowego. W przypadku banków duże znaczenie dla sentymentu ma atrakcyjny poziom wycen, ale także oczekiwania co do kształtowania polityki monetarnej w nadchodzących miesiącach. Przed wyborami stopy procentowe zostały wyraźnie obniżone. Eksperci zakładają, że kolejne decyzje nie będą wiązały się z tak dynamicznymi zmianami ich poziomu. Dla sektora bankowego wyższe stopy procentowe to korzystna sytuacja. Drugim sektorem, który bardzo dobrze radził sobie w ostatnim czasie, jest budownictwo. W tym przypadku wyraźnie widać nadzieję na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Po wyborach relatywnie najsłabiej zachowywały się dwa sektory – sektor użyteczności publicznej (głównie spółki energetyczne) oraz spółki handlowe. Jeżeli chodzi o spółki energetyczne, to na ich wyceny wpłynęło to, że dzisiejsza opozycja, która może utworzyć nowy rząd, ma nieco inny pomysł na to, jak ten jak sektor powinien funkcjonować i rośnie ryzyko wycofania się z projektu NABE. Na wyceny spółek handlowych negatywnie oddziaływały obawy o wyniki za trzeci kwartał tego roku. Wynikają one z historycznie ciepłego września, co nie jest korzystne dla handlu. Poza tym globalny sentyment nie jest wspierający, a lokalnie in minus oddziałuje duży w ostatnim czasie nawis podaży akcji.

Zagregowane dane makroekonomiczne dla Polski za ostatni okres okazały się korzystne. Rysuje się coraz wyraźniejszy trend poprawy wskaźników. Wprawdzie we wrześniu sprzedaż detaliczna spadła nieznacznie rok do roku, ale spadła znacząco mniej niż oczekiwał rynek (0,3% vs. 1,9%). Wygląda na to, że konsument ma wszystko co najgorsze już za sobą. Jest to efektem wzrostu realnych wynagrodzeń, głównie za sprawą spadającej inflacji. Istotna jest także kwestia transferów socjalnych, które będą się zwiększać w kolejnych okresach. Partie opozycyjne planują utrzymać dotychczasowe programy, łącznie ze zwiększeniem 500+ do 800+ od stycznia 2024, a także wprowadzić nowe sposoby wsparcia konsumenta, np. podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych czy podnieść pensje nauczycieli.

Wspomniany wcześniej dynamiczny wzrost na polskiej giełdzie trwał krótko. Został stłumiony przez globalny sentyment, który jest stosunkowo słaby. Wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie spowodował wyraźny wzrost awersji do ryzyka. Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich w ostatnim czasie przekroczyły 5%. Jest to poziom nienotowany od kilkunastu lat. Atrakcyjność akcji względem obligacji w takim otoczeniu spada. Co więcej, wysokie rynkowe stopy procentowe mają wpływ na wycenę spółek wzrostowych - największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę ich bardzo dobre wyniki od początku roku, to teraz wielu inwestorów rozważa ich sprzedaż, co skutkuje przeceną. Stanowisko Rezerwy Federalnej (FED) oraz konsensus rynkowy wskazują, że wysokie stopy procentowe będą utrzymywane dłużej, a w związku z tym na wyższym poziomie utrzymają się także rentowności. To kładzie się cieniem na ryzykowne aktywa i zwiększa awersję do ryzyka. Mimo negatywnego otoczenia zewnętrznego polska giełda wykazuje dużą siłę i nie poddaje się ogólnoświatowym spadkom.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.