Komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych

      
    
Komentarz po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych
Aktualności / 2023-11-14 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie po wcześniejszych dwóch obniżkach. Bardzo istotny dla rynku jest komunikat po posiedzeniu RPP. Przedstawiono w nim ścieżkę PKB i ścieżkę inflacji przy założeniu utrzymanych stóp procentowych. Narodowy Bank Polski przyjmuje, że inflacja w 2024 roku będzie kształtowała się w przedziale 3,2 - 6,2%, a w 2025 w przedziale 2,2 - 5,3%. Według komunikatu w tym roku jesteśmy na granicy recesji ze wzrostem między -0,1% a 0,6%. W kolejnym możemy odnotować wzrost gospodarczy na poziomie 1,9-3,8%, a w 2025 r. 2,4-4,7%. Na konferencji Prezes RPP słusznie natomiast podkreślił, że funkcjonujemy w zmienionym środowisku, gdzie w szczególności polityka fiskalna jest obarczona większą niepewnością niż jeszcze kilka tygodni temu. Należy zauważyć, że mamy projekt ustawy budżetowej, który nowy rząd najprawdopodobniej zmieni. Istotne są także obietnice wyborcze, których realizacji się spodziewamy. Po stronie wydatkowej prawdopodobnie wystąpią z tego powodu zwiększenia i deficyt budżetowy może być większy niż 4,5% PKB zakładane w projekcie. Biorąc pod uwagę, że na 2024 rok przypada termin wykupu wielu papierów skarbowych, to potrzeby finansowania długu będą duże. Z tego punktu widzenia deklaracja prezesa Glapińskiego dotycząca interakcji pomiędzy polityką pieniężna a fiskalną jest warta uwagi. Jeżeli będziemy mieć bardzo luźną politykę fiskalną, to polityka pieniężna powinna teoretycznie być bardziej restrykcyjna. Inflacja w najbliższym czasie, szczególnie inflacja konsumencka, będzie w dużej mierze zależała od polityki nowego rządu. W przyjętej ustawie budżetowej ujęto zwiększone dochody z VAT wynikające z wyższej stawki na żywność (cofnięcie tarczy antyinflacyjnej). Nowy rząd może nie mieć przestrzeni politycznej na takie działanie na początku swojej pracy. Modelowo taka jednorazowa podwyżka cen wynikająca z podatków nie powinna wpływać na nastawienie Rady Polityki Pieniężnej, o ile nie spowoduje zwiększenia oczekiwań inflacyjnych w przyszłości. Ostatnie odczyty inflacji po oczyszczeniu z czynników sezonowych pokazują momentum w granicach 6,0%. W 2024 roku przedział 4,3-6,2% dla inflacji, a przynajmniej jego środek, to dość ambitny cel do zrealizowania, w szczególności jeżeli podwyżki cen żywności i prądu będą miały miejsce.

Jeżeli chodzi o reakcję rynku długu na decyzję RPP, to była ona klasyczna. Pokazała ona, że ruch na krzywej rentowności polskich obligacji skarbowych, który dokonał się po wyborach, był uzasadniony. Miało miejsce wypłaszczenie krzywej, czyli ruch polegający na tym, że rentowności z krótkiego końca rosną relatywnie do rentowności z długiego końca. Wielu analityków wyceniało, że stopy procentowe zostaną obniżone również w listopadzie, dzięki zejściu z inflacji z poziomu 18,4% w lutym do obecnej na poziomie 6,5%. Należy jednak pamiętać, że cel inflacyjny wynosi 2,5%. Inne banki centralne, np. Fed, stosują bardzo restrykcyjną politykę pieniężną przy projekcji inflacji bazowej na przyszły rok na poziomie 2,6% i 2,2% na 2025 r. przy celu inflacyjnym 2,0%. W Polsce zakładane w projekcji odchylenie od celu inflacyjnego jest dużo wyższe. Z tego powodu kolejne decyzje RPP to prawdopodobnie będzie brak obniżek stóp procentowych i ewentualnie korekta w marcu po publikacji nowej projekcji i pierwszych miesiącach pracy nowego rządu. Paradoksalnie bardziej restrykcyjna polityka pienieżna może być w dłuższym terminie wsparciem dla obligacji na środku i długim końcu krzywej, gdyż szybsze zejście z inflacją i zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych może umożliwić większe obniżki stóp procentowych w horyzoncie kilku kwartałów.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.