Fundusze w czasach koronawirusa

      
    
Aktualności / 2020-03-27 / autorzy: Piotr Minkina

 

Polskie fundusze dłużne

Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na moje inwestycje? Jakie czynniki wpływają na wyniki inwestycyjne? I jakie perspektywy mają poszczególne rodzaje funduszy?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w krótkich artykułach wyjaśniających główne mechanizmy wpływające obecnie na rynki finansowe. Zaczynamy od polskich funduszy dłużnych (Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy). W kolejnych publikacjach będziemy pisać o kolejnych typach funduszy z naszej oferty.

Jak dziś  patrzymy na rynek?

Po najbardziej burzliwych i pełnych niewiadomych 2 ostatnich tygodniach obecnie rynek się uspokaja i wraca do życia. Zarówno Narodowy Bank Polski jak i Ministerstwo Finansów interweniują na rynku obligacji. Poprawia to płynność na długu skarbowym i działa pozytywnie na płynność obligacji korporacyjnych.

Jak to wpływa na bieżące wyniki funduszy?

Znaczna część portfela funduszy dłużnych Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy zbudowana jest na długu Skarbu Państwa, euroobligacjach rządowych krajów z regionu CEE. Ekspozycja na te instrumenty powinna po działaniach Banków Centralnych mieć pozytywny wpływ na wyniki funduszy.

Dla części obligacji korporacyjnych nowa sytuacja rynkowa oznaczała konieczność uaktualnienia wyceny. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się oraz handlu i usług mają obecnie silny wpływ na wybrane sektory gospodarki. Przeanalizowaliśmy bardzo szczegółowo sytuację poszczególnych branż a następnie każdego z emitentów obligacji w portfelach naszych funduszy.

Uaktualniona wycena jest odzwierciedleniem obecnej sytuacji rynkowej. Po uwzględnieniu większego ryzyka kredytowego wzrosła bieżąca rentowność portfela. W konsekwencji bieżąca rentowność portfela obligacji będzie bardziej korzystnie niż dotychczas pracować na wynik.

Czy w najbliższym czasie wrócą proste linie na wykresach wyników?

Interwencje banków centralnych już w znacznym stopniu ograniczyły zmienność. Dodatkowo, na poziomie subfunduszy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu zmniejszenie wahań wyceny, co już zaczęło przynosić skutki.

Zakładamy, że sytuacja powinna się dalej uspokajać, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyceny.

Ile czasu zajmie funduszom nadrobienie ostatnich tygodni?

Staramy się, żeby nastąpiło to jak najszybciej. Nasi zarządzający mają wieloletnie doświadczenie w rożnych warunkach rynkowych i już wielokrotnie bardzo sprawnie przechodzili przez trudne i turbulentne okresy inwestycyjne.

Próbą odpowiedzi na to pytanie może być analiza zachowania subfunduszu Generali Korona Dochodowy w momentach kryzysów finansowych oraz tych natury zdrowotnej.

Otóż np. w latach 2010 oraz 2011 (kryzys w Strefie Euro), w 2015 i 2016 roku (zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED) czy też w grudniu 2018 roku (obawy o stan światowej gospodarki) subfundusz potrafił stosunkowo dobrze zneutralizować te zawirowania i po uspokojeniu sytuacji przynosił inwestorom pozytywne wyniki, co ilustrują poniższe wykresy.

W historii subfunduszu zdarzały się okresy, kiedy np. stopy zwrotu dzienne bywały ujemne.

Czego należy się w takich okresach spodziewać jeżeli już się wydarzą? Otóż z okresów cechujących się umiarkowanymi korektami wycen, jak na przykład w roku 2015, w ostatnich miesiącach 2016 czy też w 2018 subfundusz wychodził obronną ręką. Przy nieco dłuższym, kilkumiesięcznym horyzoncie Generali Korona Dochodowy zawsze wychodził na plus i wygrywał z konkurencją. Analogiczne wnioski można wysnuć dla subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy.

 


Informacje prawne

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest komentarzem rynkowym do bieżącej sytuacji i został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowi oferty jakichkolwiek usług, w tym doradztwa inwestycyjnego czy rekomendacji inwestycyjnej, a także nie stanowi jakiejkolwiek formy świadczenia pomocy prawnej. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów niniejszej strony internetowej.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Aktualna i historyczna wycena subfunduszy inwestycyjnych (w tym wyniki za 1, 3, 5 i 10 lat) dostępne na: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych.