Informacja o aktualizacji wyceny składników portfela subfunduszy inwestujących w obligacje korporacyjne

      
    
Aktualności / 2020-03-23 / autorzy: Generali Investments

W związku z sytuacją rynkową spowodowaną epidemią COVID-19 i jej wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw zaistniała konieczność jednorazowej aktualizacji wyceny obligacji korporacyjnych w portfelach subfunduszy Generali Aktywny Dochodowy, Generali Dolar, Generali Euro, Generali Korona Dochodowy, Generali Obligacje Aktywny, Generali Oszczędnościowy, Generali Profit Plus, SGB Bankowy i SGB Dłużny.

Zmiana jest uwidoczniona w wycenie jednostek z dn. 23 marca 2020:

Aktualizacja wyceny portfela obligacji korporacyjnych związana jest ze stosowaną przez Towarzystwo zasadą wyceny poszczególnych aktywów w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny do wartości godziwej.

W przypadku obligacji korporacyjnych zaistniała sytuacja rynkowa rzutuje m.in. na ocenę kredytową poszczególnych emitentów.

Spółki z kilku sektorów są szczególnie mocno eksponowane na trwający kryzys już w początkowym jego etapie. Na przykład: handel detaliczny za wyjątkiem produktów pierwszej potrzeby, deweloperzy oraz właściciele zamkniętych obecnie powierzchni handlowych mogą szczególnie mocno odczuwać skutki wdrożonych prawnie ograniczeń.

Sytuacja handlu wpływa również bardzo silnie na ograniczenie popytu konsumenckiego, co przekłada się na zmniejszenie wpływów do spółek ze szczególnie narażonych sektorów.

Podjęliśmy decyzję o uwzględnieniu tych nowych okoliczności w wycenie papierów dłużnych emitowanych przez podmioty, których w największym stopniu dotyczą powyższe ograniczenia.

Obecna sytuacja rynkowa jest bezprecedensowa. Faktyczne i potencjalne problemy mogą dotknąć wielu firm, które dotychczas wzorowo obsługiwały emitowane obligacje.

Zdecydowaliśmy o uaktualnieniu wyceny obligacji korporacyjnych w portfelach poszczególnych subfunduszy tak, aby ich ceny składające się na wycenę jednostek funduszy odzwierciedlały jak najrzetelniej realną wartość rynkową zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i oceną sytuacji.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że portfele subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI są silnie zdywersyfikowane i jednocześnie skomponowane z papierów emitowanych przez podmioty o niskim ryzyku kredytowym. Znacząca większość ekspozycji naszych portfeli nie wydaje się być narażona na skutki wczesnych etapów pandemii.

Papiery korporacyjne wchodzące w skład portfeli subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI charakteryzują się stosunkowo krótkim terminem zapadalności.

Dlatego jesteśmy przekonani, że podjęta dziś decyzja odzwierciedla bieżące realia ekonomiczne i jest w najlepszym interesie wszystkich uczestników naszych funduszy.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.