Aktualizacja komentarza rynkowego dotyczącego głównych klas aktywów Generali Investments TFI

      
    
Aktualności / 2020-03-13 / autorzy: Generali Investments

Tak jak pisaliśmy we wcześniejszych komentarzach rynki finansowe bardzo mocno zareagowały na pojawianie się przypadków koronawirusa w kolejnych krajach. Sytuacja zmienia się codziennie, a praktycznie z godziny na godzinę. W początkowym okresie mieliśmy do czynienia z reakcją dotyczącą wybranych rynków i gałęzi gospodarki. Jednak wraz z rozszerzaniem się obszaru epidemii reakcje władz państwowych, lokalnych, instytucji rynku kapitałowego oraz zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów są coraz szybsze i bardziej radykalne. To  w oczywisty sposób wpływa zarówno na rynki poszczególnych instrumentów finansowych oraz na nastroje inwestorów.

W takim otoczeniu rynkowym szczególnego znaczenia nabiera właściwe zarządzanie ryzykiem, odpowiednio zdywersyfikowana struktura portfeli funduszy z rozwiązań assetowych oraz profesjonalna selekcja emitentów akcji i obligacji oparta na analizie fundamentów i wsparta oceną ryzyka kredytowego. Jest to podejście, które Generali Investments TFI stosuje w każdych warunkach rynkowych. Dzięki temu byliśmy w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć przygotowania do obecnej sytuacji rynkowej, tak by zapewnić inwestorom jak najlepszą ochronę powierzonych nam środków.

 

Fundusze akcyjne

Obecna sytuacja na giełdach światowych jest wyjątkowa ze względu na  ogromną skalę i szybkość spadków na wszystkich rynkach akcyjnych. Zjawiska te nie ominęły niestety parkietu warszawskiej giełdy.

O ile w wielu sektorach gospodarki rynek reaguje na obecne i spodziewane pogorszenie wyników wynikające np. z zaburzeń łańcucha dostaw, to obserwujemy również ewidentne i nieuzasadnione symptomy panicznej wyprzedaży. W przypadku niektórych spółek nie znajdujemy fundamentalnych przesłanek przeceny. W Chinach od dwóch tygodni widzimy znaczący spadek tempa nowych zachorowań na koronawirusa. Podobnie zaczyna wyglądać sytuacja w Korei Południowej.

W następnych dniach rynki będą reagować na  bieżący rozwój wydarzeń w Europie i Stanach Zjednoczonych. Giełdy reagują na bieżąco na informacje o skali zarażeń oraz na  wypowiedzi polityków. Analizowana jest również skala i skuteczność wprowadzanych działań profilaktycznych oraz zapowiedzi kolejnych kroków. Oczekujemy silnych stimulusów gospodarczych oraz monetarnych nakierowanych na zmniejszenie efektów epidemii.

 

Fundusze dłużne

Fundusze dłużne w obecnej sytuacji rynkowej notują większą niż zwykle zmienność. Jej głównym źródłem jest wycena obligacji skarbowych. W ostatnich kilku dniach bardzo znacząco spadła płynność tego rynku. Ceny nie są kwotowane w czasie rzeczywistym i relatywnie niewielka transakcja znacząco zmienia obraz rynku.

Bardzo trudno określić, ile może potrwać taka sytuacja, ale powrót płynności rynku powinien poprawić również wyceny aktywów (wpłynąć pozytywnie na wycenę jednostki).

Portfel obligacji korporacyjnych zachowuje się bardziej stabilnie. Ta część portfela jest bardzo dobrze zdywersyfikowana i monitorowana na bieżąco pod kątem ryzyka kredytowego.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy napływy netto do naszych głównych funduszy dłużnych. Inwestorzy traktują je w trudnych momentach rynkowych jako stosunkowo bezpieczne rozwiązanie płynnościowe. Z tego względu każdy z subfunduszy ma stale wbudowaną doskonale płynną poduszkę dostosowaną do   bieżącego sentymentu rynkowego i przewidywanych potrzeb inwestorów. Naturalnie, przez ostatnie tygodnie ten margines płynnościowy był rozbudowywany do optymalnego poziomu zapewniającego płynną obsługę transakcyjną. Zdaniem zarządzających nie należy jednak tego marginesu rozbudowywać nadmiernie, ponieważ emocjonalne decyzje mogłyby wiązać się z generowaniem niepotrzebnych kosztów nadpłynności.

 

Złoto

Złoto charakteryzuje się relatywną siłą wobec zawirowań na rynkach finansowych, z którymi mam obecnie do czynienia. Ogólnoświatowy wzrost ryzyka jest idealnym otoczeniem dla inwestycji opartych na złocie, do którego płynie kapitał inwestycyjny. Inwestorzy tradycyjnie uważają je za  dobry sposób utrzymania wartości w każdym czasie, szczególnie wtedy, gdy na rynkach panuje podwyższona zmienność. Spodziewana mocna reakcja banków centralnych również pozytywnie wpłynie na notowania złota.

 

Outlook

Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby w tak dynamiczne zmieniającym się otoczeniu formułować nowe prognozy makroekonomiczne. Dane z rynków spływają na bieżąco i są poddawane analizie. Dopiero po względnej stabilizacji sytuacji, którą mamy szansę  obserwować w kolejnych tygodniach, będzie można sformułować uaktualnione prognozy. Wtedy również będziemy mogli ocenić w jakim horyzoncie czasowym poszczególne klasy aktywów będą kompensować obecne korekty.

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej ani księgowej.

Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/subfunduszy. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (generali-investments.pl). Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł.