Gdzie w obecnej sytuacji rynkowej szukać bezpiecznej przystani dla pieniędzy?

      
    
Aktualności / 2020-03-09 / autorzy: Generali Investments

Rynki finansowe bardzo mocno zareagowały na pojawianie się przypadków koronawirusa w kolejnych krajach. Również dla inwestorów jest to czas poszukiwania rozwiązań opartych na sprawdzonych mechanizmach stabilizujących, które pomimo krótkotrwałych wahnięć mają potencjał do generowania atrakcyjnych i stabilnych wyników.

Na rynkach finansowych turbulencje występują praktycznie cały czas ze zróżnicowanym nasileniem. Jest to nieodłączny element ich funkcjonowania. Po okresach względnego spokoju, kiedy to w różnym tempie aktywa finansowe rosną, następują okresy zawirowań. Dzieje się tak, kiedy rynki przewidują, że w gospodarce może coś zacząć szwankować i dostosowują do tego scenariusza poziom cen poprzez gwałtowne i szybkie spadki. Czasami, tak jak w obecnie, kiedy trudno jednoznacznie określić scenariusz i skalę wpływającego na rynki zjawiska, mamy do czynienia z przereagowaniem tzn, reakcją  rynków na wyrost.

Jaką strategię powinni przyjąć inwestorzy, aby chronić zgromadzony kapitał? Jedną z bezpiecznych przystani w takich okresach jest rynek długu. Rentowność polskich 10 letnich obligacji skarbowych spadła do poziomu 1,45%. To dobra informacja dla tej klasy aktywów. Fundusze dłużne zarządzane przez Generali Investments TFI notują bardzo dobre wyniki YTD. Na przykład na 9 marca 2020 Generali Korona Dochodowy 0,81% YTD, Generali Oszczędnościowy 0,70%, Generali Obligacje Nowa Europa 0,92%, a Generali Korona Obligacje 2,49%.

Jednym z przetestowanych w różnorodnych warunkach rynkowych rozwiązań na polskim rynku jest subfundusz Generali Korona Dochodowy. Dzieje się tak dzięki sprawdzonemu mechanizmowi zarządzania tym funduszem.

W momentach klasycznego risk-off spadki cen bardziej ryzykownej części portfela amortyzowane są przez zyski na obligacjach skarbowych o stałym oprocentowaniu. Natomiast w momentach, gdy zyskują instrumenty ryzykowne, obniżają się wyceny obligacji skarbowych (stałe oprocentowanie). Ten sposób konstrukcji portfela daje możliwość maksymalizowania wyniku w perspektywie kilkumiesięcznej, przy zachowaniu umiarkowanej zmienności.

W przypadku Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy w momentach klasycznego risk-off spadki cen bardziej ryzykownej części portfela (głównie eurobondy HY) amortyzowane są przez zyski na obligacjach skarbowych o stałym oprocentowaniu. Natomiast w momentach, gdy zyskują instrumenty ryzykowne (akcje, eurobondy HY), obniżają się wyceny obligacji skarbowych (stałe oprocentowanie). Ten sposób konstrukcji portfela daje możliwość maksymalizowania wyniku w perspektywie kilkumiesięcznej, przy zachowaniu umiarkowanej zmienności. Wynik roczny na dzień 9 marca 2020 wynosi dla Generali Korona Dochodowy 4,08% i 3,67% dla Generali Aktywny Dochodowy, co stawia je w ścisłej czołówce zbliżonych charakterem rozwiązań na rynku polskim i potwierdza skuteczność przyjętych metod zarządzania.

Czego możemy spodziewać się po zachowaniu funduszu w momentach rynkowej zawieruchy? Otóż np. w latach 2010 oraz 2011 (kryzys w Strefie Euro), 2015 i 2016 (zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED) czy też w grudniu 2018 roku subfundusz potrafił zneutralizować te zawirowania i po uspokojeniu sytuacji przynosił inwestorom wyniki dużo lepsze od lokat bankowych.

 

Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na fundusze dłużne Generali Investments TFI?

Komentuje Andrzej Czarnecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Papierami Dłużnymi:

„Obecnie głównym zauważalnym efektem wpływu epidemii wirusa COVID-19 na rynki długu jest zwiększona zmienność wycen instrumentów (dotyczy to całego investment universe – zarówno instrumenty „bezpieczne”, jak i te o podwyższonym ryzyku).

Bardzo mocno zyskują obligacje zaliczane rynków bazowych, jak i inne blisko skorelowane aktywa (takie jak np. polskie obligacje o stałym oprocentowaniu). Jednocześnie spadają wyceny niektórych bardziej ryzykownych aktywów (np. eurobondy krajów o niższym ratingu kredytowym). Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym (w krajach rozwiniętych) zachowywały się podobnie jak obligacje skarbowe na tych rynkach i zyskiwały razem ze spadającą krzywą dochodowości na rynkach bazowych.

Obligacje denominowane w PLN zachowują się stabilnie – zakładany przez nas scenariusz nieznacznego spowolnienia gospodarczego w Polsce (jako skutku zaburzeń wywołanych przez COVID-19) nie przyczyni się do pogorszenia jakości kredytowej portfela zarówno Generali Profit Plus, jak i części korporacyjnej Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy.

Obecną sytuacja rynkowa nie wpłynęła również na zmienność funduszu Generali Profit Plus wykorzystywanego przez wiele podmiotów instytucjonalnych jako narzędzie do lokowania bieżących nadwyżek finansowych. Na dzienne wyceny subfunduszy Generali Korona Dochodowy i Generali Aktywny Dochodowy w ostatnich dniach wpływ miały zmiany cen pozycji w Obligacjach Skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, a także znaczny spadek wyceny (-0,34%) obligacji indeksowanej inflacyjnie.”

Czego mogą się spodziewać inwestorzy lokujący środki w funduszach dłużnych Generali Investments TFI?

„Ze względu na skrajnie duża zmienność wszystkich aktywów (w szczególności tym polskich obligacji) w krótkim okresie zmienność obu funduszy może być większa niż długoterminowa średnia. Nie zmienia to faktu, że w średnim okresie zyskowność funduszu nie powinna się zmienić.” – podsumowuje Andrzej Czarnecki.

Innym rozwiązaniem zaprojektowanym właśnie na okresy turbulencji rynkowych są strategie absolutnej stopy zwrotu. Fundusze tego typu zarządzane przez Generali Investments TFI przyniosły inwestorom w ubiegłym roku  od 2,75% do 7,31%.

Również najnowsze wyniki „absolutów” YTD (na koniec lutego 2020) są obiecujące i wynoszą od 0,46% do 2,13%.  

Ponadto, klasą aktywów traktowaną przez inwestorów jako bezpieczna przystań jest tradycyjnie złoto. Generali Investments TFI wyszło naprzeciw oczekiwaniom części inwestorów i w styczniu 2020 uruchomiło subfundusz Generali Złota.

Pełne informacje dotyczące wyceny funduszy :

https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych

Jak podkreśla Zbigniew Jakubowski nadzorujący pion zarządzania funduszami w Generali Investments TFI ważne, że są to fundusze rzeczywiście realizujące strategię absolute return. „Właśnie tak wymagające warunki rynkowe jak obecne to moment, kiedy inwestorzy będą mogli wyraźnie zobaczyć zalety prawidłowo skonstruowanych i efektywnie realizowanych strategii tych funduszy.”

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, w Generali FunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Aktualna i historyczna wycena subfunduszy inwestycyjnych (w tym wyniki za 1, 3, 5 i 10 lat) dostępne na: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych.