Fundusze w czasach koronawirusa - polskie fundusze korporacyjnych papierów dłużnych

      
    
Aktualności / 2020-03-31 / autorzy: Piotr Minkina

Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na moje inwestycje? Jakie czynniki wpływają na wyniki inwestycyjne? I jakie perspektywy mają poszczególne rodzaje funduszy?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w krótkich artykułach wyjaśniających główne mechanizmy wpływające obecnie na rynki finansowe. W dzisiejszym komentarz dotyczący grupy funduszy reprezentowanych przez Generali Oszczędnościowy oraz Generali Profit Plus. W kolejnych publikacjach będziemy pisać o kolejnych typach funduszy z naszej oferty.

 

Jak patrzymy na rynek?

Obecnie rynek się uspokaja i wraca do życia. Instytucje państwowe, takie jak Narodowy Bank Polski Ministerstwo Finansów interweniują na rynku obligacji. Pomogło to odzyskać płynność rynkowi obligacji skarbowych. Wraz z normalizacją sytuacji płynność odzyskuje także rynek obligacji korporacyjnych.

Jak fundusze będą pracowały?

Portfel subfunduszu składa się głównie z obligacji korporacyjnych i innych instrumentów nieskarbowych. Ze względu na zupełną zmianę  otoczenia ekonomicznego musieliśmy dokonać przeszacowania wartości części obligacji korporacyjnych, o którym piszemy w odrębnym komentarzu. Po uwzględnieniu większego ryzyka kredytowego wzrosła bieżąca rentowność portfela, co będzie pozytywnie kontrybuować do wyniku w przyszłości.

Ile i czy będzie się utrzymywała ta zmienność?

Wydarzenia z marca 2020 były dla rynków czymś zupełnie nieprzewidywanym. Ze względu na skrajnie trudny do przewidzenia rozwój sytuacji zmienność na wszystkich rynkach bardzo mocno wzrosła. W przypadku obligacji korporacyjnych spowodowało to przede wszystkim wzrost premii za płynność i ryzyko kredytowe (pogarszające się perspektywy gospodarcze).

W chwili obecnej wiedza rynku finansowego o gospodarczych skutkach pandemii jest znacząco większa, budowane są możliwe scenariusze. Światowa recesja jest scenariuszem bazowym i znajduje swoje odzwierciedlenie w cenach aktywów, dotyczy to również obligacji korporacyjnych. Dużą rolę w łagodzeniu skutków epidemii przejęły instytucje publiczne. Banki centralne (również NBP) dostarczają płynności, do przedsiębiorstw kierowane są pakiety pomocowe oraz rozwiązania ułatwiające działalność w trudnych warunkach (np. tarcza antykryzysowa). Oznacza to, że sytuacja choć znacznie gorsza niż jeszcze oczekiwaliśmy na początku roku staje się bardziej przewidywalna. Dla rynków finansowych oznacza to mniejszą zmienność.

Jak do końca roku widzimy te fundusze?

W naszym scenariuszu bazowym sytuacja powinna się uspokajać, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyceny. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50bp, oczekiwane są dalsze obniżki. Dodatkowo, banki jako sektor pozostają nadpłynne (nie mamy jeszcze danych za marzec, ale można oczekiwać, że środki umarzane z funduszy inwestycyjnych będą trafiać na rachunki bankowe), nie będą więc walczyć o depozyty. Sprowadzi to oprocentowanie depozytów do poziomów bardzo bliskich 0%. Jednocześnie rentowność funduszy korporacyjnych wzrosła, więc stała się jeszcze bardziej konkurencyjna do lokat.

Kiedy fundusze odrobią straty z ostatnich tygodni?

Pracujemy nad tym, aby fundusze osiągały jak najlepsze wyniki i żeby to się stało możliwie jak najszybciej. Pewną wskazówką może być analiza tego jak w przeszłości zachowywał się  subfundusz Generali Profit Plus. Na przestrzeni ponad 18 lat funkcjonowania subfundusz udowodnił, że w okresach największych kryzysów co do zasady broni wyniku. Potwierdza to pozytywna stopa zwrotu w czasie kryzysu 2007-2009, kryzysu w strefie euro, czy zawirowań związanych z ograniczaniem bilansu przez FED.

Ryzyko instrumentów korporacyjnych jednak od czasu do czasu daje o sobie znać. Jest to coś zupełnie naturalnego dla portfela obligacji korporacyjnych. Ze względu na dobrą dywersyfikację portfela jest ono minimalizowane i straty na niektórych instrumentach kompensowane są przez zyski na innych.

W długiej historii subfunduszu, zdarzały się momenty, kiedy konieczna była aktualizacja wartości instrumentów korporacyjnych w stopniu nawet większym niż w ostatnich dniach. Oczywiście proste analogie do obecnej sytuacji nie są możliwe, ponieważ nie mamy do czynienia z pojedynczym zdarzeniem korporacyjnym, tylko z czynnikami negatywnie wpływającymi na wybrane sektory gospodarki. Tym nie mniej przejście przez takie okresy spowodowało wypracowanie i wdrożenie efektywnych działań, które pozwoliły funduszowi na odrobienie wyników w perspektywie kilku kwartałów.

Te doświadczenia mogą świadczyć o zdolności i potencjale funduszu do odrabiania spadków w okresach normalizacji sytuacji w gospodarce. Subfundusz Generali Oszczędnościowy ma krótszą historię niż Generali Profit Plus i nie był dotychczas poddawany tego rodzaju testom rynkowym. Jednak w związku z tym, że jego polityka inwestycyjna jest zbliżona, możliwe jest podobne zachowanie się obydwu subfunduszy.

 

 


Informacje prawne

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Publikowanie, rozpowszechnianie bądź dalsze przekazywanie niniejszego materiału wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Generali Investments TFI S.A.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich, w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Aktualna i historyczna wycena subfunduszy inwestycyjnych (w tym wyniki za 1, 3, 5 i 10 lat) dostępne na: https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych.