Globalna dezinflacja wspiera obligacje

      
    
Globalna dezinflacja wspiera obligacje
Aktualności / 2023-01-19 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Na rynku długu, po bardzo trudnym roku 2022 nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu. Ceny obligacji na większości rynków (zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się) rosną od końca października 2022. Główną zasługę należy przypisać postępującym procesom dezinflacyjnym jak i obawom o tempo wzrostu gospodarczego i rynki pracy. Od październikowej „górki” rentowności dziesięciolatek w USA spadły one już o 0,75%. Rentowności w strefie euro są bardziej stabilne ze względu na przesunięty cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Za obligacjami amerykańskimi podążyły natomiast obligacje rynków wschodzących gdzie średnia rentowność (GBI) spadła o 1,1% i obligacje polskie ze spadkiem rentowności dziesięciolatki aż o 2,8%.

ŚWIAT

Wyhamowanie trendu inflacyjnego zawdzięczamy przede wszystkim niższym cenom surowców. Dotyczy to w szczególności surowców energetycznych ropy i gazu (szczególnie ważnego dla Europy), które to spadają ze szczytów wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym ograniczeniami podażowymi. Ceny tych surowców są już na poziomie sprzed lutego. Oznacza to, że w 2023 efekt bazy (wysokich cen z 2022 roku) będzie działał mocno ujemnie na poziom rocznej dynamiki cen konsumenckich. Nie oznacza to oczywiście, że problem inflacji jest już rozwiązany. Problemem pozostanie inflacja bazowa, przekładanie wyższych kosztów pracy na ceny produktów a bardziej długoterminowo również wzrost kosztów produkcji związanych z reshoringiem. W Europie, a w szczególności Europie wschodniej ceny mogą rosnąć na skutek znoszenia tarcz inflacyjnych (np. w Polsce ceny paliw, na Węgrzech zniesienie maksymalnych cen na paliwa) a także zatwierdzania nowych taryf w przypadku cen regulowanych (urealnianie kosztów).

Ostatnie odczyty inflacyjne w naszej części świata zaskakiwały raczej w dół. Inflacja w strefie euro obniżyła się z 10,1% do 9,2%. W Czechach spadła ona z 16,2% do 15,8%, w Rumunii z 16,76% do 16,37%, na Węgrzech co prawda wzrosła z 22,5% do 24,5%, ale oczekiwania analityków były jeszcze gorsze. W Polsce też mieliśmy zaskocznenie niższą inflacją – spadła ona z 17,5% do 16,6%.

W takim otoczeniu wydaje się, że banki centralne są coraz bliżej końca podwyżek. W Stanach Zjednoczonych aktualnie wyceniane są 2 podwyżki stóp procentowych po 25 bp. FED ma najbardziej komfortową sytuację – inflacja PCE Core jest na poziomie 4,7%, co porównując z ich celem inflacyjnym na poziomie 2,0% jest sytuacją znacznie lepszą niż w innych częściach świata. FEDowi sprzyja także rynek pracy, który jest mocny – koszt podwyżek stóp procentowych wyrażony w pogorszeniu na rynku pracy jest łatwiejszy do zaakceptowania (w przeciwieństwie do banków europejskich FED ma podwójny mandat – inflacja i poziom zatrudnienia).

Trudniejsze zadanie (wyższa inflacja, ale i szybciej zwalniająca gospodarka) ma Europejski Bank Centralny. Rynek oczekuje jeszcze skumulowanych podwyżek o około 125 bp,

W naszym regionie wydaje się że proces podnosznia stóp procentowych zakończył się (Polska, Czechy, Węgry) lub dobiega do końca (Rumunia). Najgorszy okres zatem inwestorzy na tych rynkach obligacji mają najprawnopodobniej już za sobą. W kolejnych miesiącach o stopach zwrotu z tych kategorii aktywów zadecydują oczekiwania na to jak szybko będą postępwały procesy dezinflacyjne i jak szybko banki centralne będą mogły zacząć obniżać stopy procentowe.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na pierwszym posiedzeniu w tym roku zdecydowała nie zmieniać poziomu stóp procentowych. Prezes RPP wyraził nadzieję, że nastaną takie warunki, że będzie możliwa ich obniżka. Dla kolejnych decyzji RPP prawdopodobnie ważniejsze będzie tempo dynamiki spadku inflacji niż niższy jej poziom. Jeżeli będzie ono wyższe niż przewidywane, to być może stopy procentowe zostaną obniżone.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.