Prognozy inwestycyjne na 2023 rok

      
    
Prognozy inwestycyjne Generali Investments TFI na 2023 rok.
Aktualności / 2023-01-18 / autorzy: Generali Investments

 

Prognozy inwestycyjne Generali Investments TFI S A zostały przygotowane w oparciu o cztery główne tezy:

 • inflacja w USA będzie opanowana wcześniej niż w innych krajach, ale nadal utrzyma się powyżej celu,
 • będziemy mieli do czynienia z łagodną, globalną recesją,
 • w polityce FED w drugiej połowie roku nastąpi pivot (zwrot),
 • dolar ulegnie osłabieniu.

Realizacja takiego scenariusza może przyczynić się do wystąpienia wysokiej zmienności i zmusić inwestorów do częstych rotacji między klasami i subklasami aktywów oraz stylami zarządzania. Co więcej uważamy, że nadchodzące miesiące powinny przynieść odreagowanie w szczególności na akcjach i obligacjach rynków rozwijających się.

W 2023 roku inflacja w wielu krajach powinna zacząć spadać, chociaż prawdopodobnie będzie utrzymywała się powyżej celów banków centralnych. Najprawdopodobniej proces ten rozpocznie się w gospodarkach rozwiniętych, a za trendem dezinflacji podążą kraje rozwijające się, w tym Polska.

Światowe gospodarki będą mierzyły się z recesją wywołaną i kontrolowaną przez politykę banków centralnych. Spowolnienie będą łagodziły silny rynek pracy i konsument.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez rynki wydarzeń będzie pivot banku centralnego USA (FED). Jeżeli jednak wystąpi on zbyt szybko, istnieje ryzyko powrotu wysokiej inflacji.

W 2023 roku słabnący dolar będzie szansą na dobre wyniki w krajach rozwijających się.

Obligacje

Rok 2023 to dobre perspektywy dla obligacji rynków rozwijających się. Wysokie spready rentowności obligacji tych krajów dają duży potencjał wynikowy w perspektywie 2-3 lat.

Fundusze obligacji krótkoterminowych mają szansę dostarczyć inwestorom stóp zwrotu konkurencyjnych względem oprocentowania lokat bankowych. Wysokie wartości discount margin dla polskich obligacji zmiennokuponowych tworzą atrakcyjne otoczenie, które pozwoli funduszom inwestycyjnym konkurować z lokatami bankowymi i obligacjami detalicznymi.

Atrakcyjność funduszy obligacji długoterminowych wyraźnie wzrośnie, gdy inflacja zacznie spadać. Okazje do zakupów i spadku rentowności pojawią się, gdy rynek będzie w stanie oszacować moment i skalę szczytu inflacji. Ten obecnie prognozowany jest na luty 2023. Warto również zwrócić uwagę na wysoki spread rentowności polskich obligacji do obligacji strefy euro, który jest wyraźnie ponad historyczne średnie. Stanowi to dodatkowy argument świadczący o atrakcyjności polskich skarbowych papierów dłużnych.

Akcje

Uważamy, że 2023 rok będzie czasem na akumulację akcji z krajów rozwijających się, które będą atrakcyjną subklasą aktywów. Za wzrosty będzie odpowiadało sprzyjające otoczenie, do którego przyczyniają się:

 • słabnący dolar powodujący przeniesienie kapitału inwestorów z krajów rozwiniętych do rozwijających się,
 • brak wystąpienia recesji lub szybsze wyjście z niej niż w krajach rozwiniętych,
 • szybsze i bardziej dynamiczne odbicia po kryzysach krajów rozwijających się niż rozwiniętych,
 • zakończenie polityki „zero covid” i reopening w Chinach pozwalający na powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu (zwłaszcza dzięki konsumentowi z dużymi oszczędnościami) i będący siłą napędową dla innych krajów rozwijających się,
 • reforma sektora nieruchomości w Chinach, który nie powinien być już istotnym ryzykiem dla inwestorów.

Przeciętne dyskonto wycenowe akcji krajów rozwijających się (MSCI Emerging Markets) w porównaniu z akcjami amerykańskimi (S&P500) mierzone wskaźnikiem P/BV wynosi -38%. Obecnie wartość ta to około -60%. Różnica względem średniej jest więc bardzo wyraźna i spodziewamy się, że w nadchodzących miesiącach zacznie maleć.

Polska giełda na tle indeksu MSCI Emerging Markets stanowi perspektywiczny rynek dla kapitału zagranicznego. Dyskonto wycenowe względem MSCI Emerging Markets wynosi obecnie około -45% wobec średniej na poziomie -2,25%. Obecne poziomy wycenowe były w przeszłości atrakcyjnym poziomem wejścia na polski rynek kapitałowy. Spodziewamy się również powrotu kapitału inwestorów zagranicznych na GPW, co dodatkowo powinno stanowić akcelerator dla wzrostów.

Na giełdach rynków rozwiniętych kluczowa będzie selekcja. Preferowane będą małe i średnie spółki amerykańskie. Ich wyceny i perspektywy w porównaniu ze spółkami o dużej kapitalizacji są wyraźnie korzystniejsze.

Surowce

Na tle surowców w 2023 roku wyróżniać będzie się złoto. Otoczenie dla tego kruszcu jest obecnie szczególnie korzystne. Na pozytywne nastroje wpływ ma przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna na świecie, m. in.:

 • słaby wzrost gospodarczy,
 • nadal wysoka inflacja,
 • spodziewany pivot FEDu, który będzie prowadził do obniżki stóp procentowych i słabnącego dolara,
 • silne zakupy ze strony banków centralnych, które chcą uwiarygodnić swoje bilanse i uchronić się przed ewentualnym kryzysem zadłużenia, 
 • wciąż silne napięcia geopolityczne,
 • reopening Chin

Złoto w najbliższych miesiącach mogą wspierać także inne czynniki. Wśród nich wymienia się odwrót inwestorów od Bitcoina, który może napędzić dodatkowy popyt na złoto. Należy także zwrócić uwagę, że długie pozycje spekulacyjne w złocie znajdują się obecnie na historycznych minimach. To w połączeniu z osłabieniem dolara może prowadzić do wyższych stóp zwrotu dla tego surowca wycenianego w USD.

Ryzyka, które powinni brać pod uwagę inwestorzy w 2023

 • wyższa inflacja na dłużej,
 • bardziej restrykcyjna polityka monetarna,
 • spowolnienie gospodarcze silniejsze niż zakładane,
 • eskalacja konfliktów geopolitycznych (Rosja/Ukraina, Chiny/USA),
 • silny dolar amerykański,
 • opóźnione otwarcie gospodarki chińskiej lub jego brak,
 • rosnące zadłużenie państw oraz koszty jego obsługi,
 • przebieg i konsekwencje kampanii wyborczej w Polsce,
 • ewentualny brak środków z KPO i funduszy spójności z UE.

 

Poniżej prezentujemy listę subfunduszy wchodzących w skład poszczególnych grup ujętych w celach inwestycyjnych na 2023 rok.

Fundusze dłużne krótkoterminowe:

Fundusze obligacji korporacyjnych:

Fundusze obligacji długoterminowych:

Fundusze obligacji rynków wschodzących:

Fundusze akcji polskich:

Fundusze akcji rynków rozwijających się:

Fundusze akcji rynków rowiniętych:

Fundusze akcji tematyczne:

Fundusze surowcowe:

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu oraz Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, subfundusze mogą lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat, a ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł (www.generali-investments.pl). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.