Generali Akcji Amerykańskich
Wcześniej Generali Akcje Selektywny Globalny
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

UWAGA! 11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 r. są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

 

Generali Akcji Amerykańskich inwestuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na rynku Stanów Zjednoczonych. W portfelu subfunduszu znaleźć można akcje przede wszystkim dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobierane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają. Ryzyko walutowe subfunduszu jest zabezpieczane.
Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym, kryterium doboru jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek notowanych głownie w USA,
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,  
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Zarządzający Adam Woźny
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%