SGB Dłużny
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela: niskie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 24 miesiące
Min. I wpłata 1000 PLN
Min. kolejna wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych, 
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje, 
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności, 
  • mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny, 
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela 2016-03-21
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 37 1880 0009 0000 0013 0109 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%