Generali Akcji Rynków Wschodzących
Wcześniej Generali Akcje: Nowa Europa
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem z ekspozycją na akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa zaliczane w skład indeksu MSCI Emerging Markets.
Generali Akcji Rynków Wschodzących inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% swoich aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących lub zapewnienie ekspozycji na akcje takich spółek lub odzwierciedlenie indeksów akcji rynków wschodzących. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie.
Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

1 września 2022 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcje: Nowa Europa.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w instrumenty dające ekspozycję na akcje spółek z rynków wschodzących,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2006-08-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%