SGB Bankowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. SGB Bankowy jest subfunduszem papierów dłużnych.

Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Subfundusz w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • Chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa,
  • Akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • Mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%