Generali Korona Akcje
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Korona Akcje jest subfunduszem akcji polskich.

Subfundusz inwestuje środki głównie w akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Subfundusz może także inwestować w akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Polsce,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% WIG, 10% stawka WIBID dla depozytów rocznych
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3%
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%