Generali Profit Plus
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 1 rok
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 10 000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrost wartości lokat. Generali Profit Plus jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych. Generali Profit Plus inwestuje głównie w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być także instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw. Subfundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne. Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 1-roczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 40 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2003-07-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.