Generali Dolar
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 USD
-

Kwota zainwestowana 100 USD
Wypracowany wynik * 0 USD
Kwota po okresie inwestycji 0 USD
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1000 USD
Min. kolejna wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Dolar jest subfunduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowanym w USD. Generali Dolar inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w USD. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowany w USD, 
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, 
  • mają co najmniej 3-miesieczny horyzont inwestycyjny. 
Benchmark Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę LIBORUSD6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 30 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki LIBOR.
Zarządzający Daniel Wesołowski
Data dostosowania struktury portfela 2011-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego PL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 (w USD - SWIFT: DEUTPLPX)
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%