Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK
Generali Dolar
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 USD
-

Kwota zainwestowana 100 USD
Wypracowany wynik 0 USD
Kwota po okresie inwestycji 0 USD
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1000 USD
Min. kolejna wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Dolar jest subfunduszem papierów dłużnych denominowanym w USD.

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu denominowane jest w USD. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw. Subfundusz może inwestować także na globalnych rynkach rozwiniętych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w subfundusz papierów dłużnych denominowany w USD,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 2011-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego (USD) 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%