Generali Dolar
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w USD
Ryzyko portfela: niskie
Minimalna kwota to 100 USD
-

Kwota zainwestowana 100 USD
Wypracowany wynik 0 USD
Kwota po okresie inwestycji 0 USD
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. I wpłata 1000 USD
Min. kolejna wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna

Generali Dolar inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, przy czym głównie są one denominowane w USD. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowanizdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 2011-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego (USD) 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1%