Informacja o zamiarze likwidacji subfunduszu Generali Zagraniczny

      
    
Ogłoszenia / 2019-10-01 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu Generali Zagraniczny wyodrębnionego w ramach Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje o podjęciu przez Towarzystwo uchwały w sprawie powzięcia zamiaru likwidacji subfunduszu Generali Zagraniczny. Przesłanką do likwidacji subfunduszu Generali Zagraniczny jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546) oraz art. 38 ust. 2 Statutu Generali Fundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Planowana data otwarcia likwidacji to 22.11.2019r.

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Generali Zagraniczny z dniem 17.11.2019r.

Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu Generali Zagraniczny,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu Generali Zagraniczny, których subfundusz Generali Zagraniczny nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu Generali Zagraniczny w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu Generali Zagraniczny i posiadanych przez uczestników subfunduszu Generali Zagraniczny. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu Generali Zagraniczny zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.