Informacja o zmianie KID dla subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI SA

      
    
Informacja o zmianie KID dla subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI SA - 21.04.2023
Ogłoszenia / 2023-04-21 / autorzy: Generali Investments

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku aktualizacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

Aktualizacja wynika z modyfikacji metodologii, która oparta została na interpretacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie sposobu stosowania tzw. „przekształcenia liniowego”.

Podejście wskazane przez ESMA jest zgodne z podejściem wypracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Powyższe implikowało potrzebę dokonania modyfikacji algorytmów stosowanych do wyliczania wartości dla scenariuszy niekorzystnych oraz scenariuszy warunków skrajnych prezentowanych w dokumentach KID.

Dodatkowo, dla subfunduszu Generali Złota, wydzielonego w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego aktualizacja uwzględnia zmianę wartości scenariusza umiarkowanego o ponad 5 punktów procentowych względem wartości opublikowanej w dniu 02 marca 2023 r.

Teksty jednolite Dokumentów zawierających kluczowe informacje uwzględniające powyżej opisane zmiany znajdują się na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty/kid.