Jak wykorzystać oszczędności ze zwrotu z IKZE inwestując je w IKE?

      
    
Jak wykorzystać oszczędności ze zwrotu z IKZE inwestując je w IKE?
Niezależnie o finansach / 2022-01-03 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Jak można zyskać podwój­nie na podat­kach? Jest na to pewien spo­sób. Wyko­rzy­stu­jąc zwrot podatku z IKZE i wpła­ca­jąc go na IKE, oszczę­dzasz oraz uni­kasz pła­ce­nia podat­ków. Zobacz, jak dokład­nie to działa.

Co to jest IKZE

IKZE to Indy­wi­du­alne Konto Zabez­pie­cze­nia Eme­ry­talnego. Daje Ci ono moż­li­wość dobro­wol­nego oszczę­dza­nia w ramach III filaru. Dla pew­no­ści - pierw­szy filar to eme­ry­tura z ZUS, a drugi to Otwarte Fun­du­sze Eme­ry­talne (OFE). Dzięki IKZE możesz gro­ma­dzić oszczęd­no­ści na dodat­kową eme­ry­turę. Jed­nak naj­więk­szą zaletą IKZE jest to, że dzięki wpła­tom możesz korzy­stać z ulg podat­kowych. Bo IKZE to pew­nego rodzaju opa­ko­wa­nie dla roż­nych roz­wią­zań finan­so­wych, które pozwala dodat­kowo korzy­stać z pre­fe­ren­cji podat­kowych.

Insty­tu­cje finan­sowe mogą opa­ko­wać w IKZE swoje pro­dukty. Przy­kła­dowo IKZE w banku będzie miało formę depo­zytu ban­ko­wego, w biu­rze makler­skim będą to gieł­dowe papiery war­to­ściowe a w zakła­dzie ubez­pie­czeń - inwe­sty­cyjne ubez­pie­cze­nie na życie. Tym­cza­sem TFI zapro­po­nuje Ci rejestr fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych, dopa­so­wa­nych do Two­ich potrzeb i pre­fe­ren­cji.

IKZE możesz zało­żyć z przynaj­mniej 3 powo­dów:

  • Chcesz zacząć efek­tyw­nie oszczę­dzać z myślą o swo­ich potrze­bach
  • Chcesz zacząć gro­ma­dzić oszczęd­no­ści z myślą o dzie­ciach, wnu­kach itd.
  • Chcesz zacząć korzy­stać z pre­fe­ren­cji podat­kowych i dzięki IKZE pła­cić mniej podatku

Wię­cej na temat IKZE znaj­dziesz także tutaj: wszystko o IKZE, gdzie m.in. możesz obejrzeć webinarium poświęcone temu tematowi.

Jak wyko­rzy­stać wpłatę na IKZE do uzy­ska­nia zwrotu podatku

IKZE daje korzy­ści podat­kowe już po pierw­szej wpła­cie. Kwota zwrotu od podatku zmie­nia się w każ­dym roku tak samo jak limity wpłat. Ogólna zasada co do wyso­ko­ści odpisu jest taka, że wyso­kość ulgi podat­ko­wej zależy od spo­sobu roz­li­cza­nia się z fisku­sem.

Jeśli roz­li­czasz się według skali podat­ko­wej i Twoje dochody miesz­czą się w I progu podat­kowym (17%), to ulga podat­kowa będzie wyno­sić:

kwota wpłaty na IKZE * 17%.

Ana­lo­gicz­nie przy innych staw­kach podat­kowych (19% lub 32%) liczy się to w ten sam spo­sób.

W zależ­no­ści od sta­wek podat­kowych, przy wpła­cie całego limitu na IKZE (7 106,40 zł w 2022 roku), możesz odli­czyć ulgę w PIT w wyso­ko­ści:

1 208,09 zł  przy podatku wg skali progresywnej 17%
1 350,22 zł – przy podatku wg skali liniowej 19%,
2 274,05 zł  – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Natomiast jeśli prowadzisz jednoosobową, pozarolniczą działalność, Twój maksymalny limit wpłat na IKZE w 2022 roku to 10 659,60 zł, a w PIT możesz odliczyć:

1 812,13 zł przy podatku wg skali progresywnej 17%
2 025,32 zł – przy podatku wg skali liniowej 19%,
3 411,07 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32%.

Uwaga: Pamiętaj, że aby skorzystać z wyższego limitu, musisz złożyć oświadczenie, że jesteś osobą samozatrudnioną.

Jeżeli chcesz poli­czyć dokład­nie war­tość swo­jego odpisu podat­ko­wego, to możesz to zro­bić za pomocą tego kal­ku­la­tora: kal­ku­la­tor wpłat.

Pamię­taj, że wpłaty na IKZE roz­li­czasz w rocz­nym zezna­niu podat­kowym, tak samo jak każdą inną przy­słu­gu­jącą Ci ulgę podat­kową.

IKZE jest jedy­nym roz­wią­za­niem, które pozwala oszczę­dzać na przy­szłość i jed­no­cze­śnie daje moż­li­wość zmniej­sze­nia podatku dzięki uldze podat­ko­wej.

Pod­su­mo­wu­jąc: W każ­dym roku, w któ­rym wpłacasz na IKZE, masz moż­li­wość odzy­ska­nia w podat­kach pew­nej czę­ści tych wpłat (w zależ­no­ści od spo­sobu, w jaki się roz­li­czasz z fisku­sem). Wypłacając z IKZE nie pła­cisz podatku Belki, a jedy­nie 10% zry­czał­to­wa­nego PIT. Czyli, przez te wszyst­kie lata fiskus daje Ci 17%/19% lub 32% a na koniec pobiera tylko 10%. Aby tak się stało, trzeba speł­nić dwa warunki - wypła­cić oszczęd­no­ści po 65 r. ż i wpłacać na IKZE przez co naj­mniej 5 dowol­nych lat kalen­da­rzo­wych.

Co to jest IKE

IKE to Indy­wi­du­alne Konto Eme­ry­talne, które rów­nież należy do III filaru eme­ry­tal­nego. Naj­więk­szą zaletą IKE jest brak podatku od zysków i dużo więk­szy limit wpłat niż w przy­padku IKZE (limit dla IKE w 2022 roku wynosi 17 766 zł). Korzy­sta­jąc z IKE aż do eme­ry­tury, nie zapła­cisz podatku od oszczęd­no­ści.

Zazwy­czaj zyski z inwe­sty­cji czy oszczęd­no­ści są opo­dat­ko­wane podat­kiem od zysków kapi­ta­ło­wych, czyli tzw. podat­kiem Belki. Wynosi on 19% i jest płatny w momen­cie uzy­ska­nia korzy­ści np. z tytułu lokaty oszczęd­no­ściowej. Nato­miast konto IKE spra­wia, że nasze pie­nią­dze mogą być zwol­nione z podatku od zysków.

Osz­czę­dza­jąc w ramach IKE, jeśli speł­nisz warunki, to nie zapła­cisz ani podatku Belki, ani podatku docho­do­wego od kwoty wypłaty. Warunki pozwa­la­jące cie­szyć się zyskami bez podatku to - ukoń­cze­nie 60 lat i naby­cie upraw­nień eme­ry­tal­nych. Do tego jesz­cze jeden z dwóch warun­ków:

  • wpła­casz na konto przez co naj­mniej 5 lat kalen­da­rzo­wych lub
  • wpła­casz co naj­mniej połowę wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych na IKE pie­nię­dzy nie póź­niej, niż na 5 lat przed dniem zło­że­nia wnio­sku o ich wypłatę.

Pod­su­mo­wu­jąc: IKE pozwala oszczę­dzać pie­nią­dze dłu­go­ter­mi­nowo i jest naj­lep­szą tar­czą antypodat­kową.

Jak wyko­rzy­stać oszczęd­no­ści ze zwrotu z IKZE inwe­stu­jąc je w IKE?

Jak już wiesz, wpłaty na IKZE dają Ci prawo do zwrotu podatku PIT. Co wię­cej - pie­nią­dze odzy­skane w ten spo­sób od fiskusa, nie są opo­dat­ko­wane (wszak same sta­no­wią zwrot podatku). Dla­tego można śmiało powie­dzieć, że w tym przy­padku sta­no­wią czy­sty zysk.

A teraz uwaga - jeśli pie­nią­dze ze zwrotu podatku wpła­cisz na IKE, czyli opa­ko­wa­nie dla fun­du­szu inwe­sty­cyj­nego i będziesz te pie­nią­dze pomna­żać aż do eme­ry­tury, to znowu unik­niesz podatku! Bo jak już wiesz, oszczę­dza­jąc w ramach IKE, nie pła­cisz podatku Belki ani podatku PIT. Czyli oszczę­dzasz podwój­nie i za każ­dym razem uni­kasz podat­ków.

Pod­su­mo­wu­jąc: Jeśli wyko­rzy­stasz IKE do loko­wa­nia pie­nię­dzy ze zwrotu podat­ko­wego z IKZE, to podwój­nie sko­rzy­stasz z ulgi podat­ko­wej.

Kiedy wyko­rzy­stać oszczęd­no­ści ze zwrotu z IKZE inwe­stu­jąc je w IKE?

Aby nie tra­cić szansy na podwójną ulgę podat­kową, warto już teraz zało­żyć oba konta. Pamię­taj, że wpłaty doko­nane na IKZE w tym roku, będziesz mógł roz­li­czyć już po nowym roku. Jeżeli nie wyko­rzy­stasz tej moż­li­wo­ści przed koń­cem grud­nia, to szansa na odpis podat­kowy za ten rok prze­pad­nie bez­pow­rot­nie.

Warto też już teraz zało­żyć konto IKE i wpła­cić na nie prze­wi­dy­waną kwotę zwrotu podatku. Dzięki temu efek­tyw­nie zain­we­stu­jesz swoje pie­nią­dze. W dodatku Twoje pie­nią­dze zaczną pra­co­wać dużo wcze­śniej na wyjąt­ko­wych warun­kach, jakie wiążą się z posia­da­niem IKE. Nie musisz z tym cze­kać ani do nowego roku, ani do momentu, gdy otrzy­masz zwrot podatku.

IKE i IKZE nie są kon­ku­ren­cyj­nymi pro­duk­tami. Razem two­rzą świetną parę, dzięki czemu możemy zyski­wać podwój­nie.


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl