Komentarz rynkowy w związku z sytuacją na Ukrainie - aktualizacja na 28.02.2022

      
    
Bieżący komentarz rynkowy Generali Investments TFI
Aktualności / 2022-02-28 / autorzy: Generali Investments

Ostatnie dwa dni przyniosły szereg zdarzeń istotnie wpływających na rynki finansowe. Wobec Rosji uruchomionych zostało szereg sankcji. Najważniejsze dotyczą ogłoszonej w weekend decyzji Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i USA o usunięciu wybranych banków rosyjskich z systemu SWIFT (systemu telekomunikacyjnego do rozliczeń transakcji między bankami). Kolejne to ograniczenie działalności Rosyjskiego Banku Centralnego w zakresie dysponowania swoimi rezerwami. Celem tych działań jest uniemożliwienie zawierania transakcji finansowych z podmiotami rosyjskimi. Pomimo tego, że informacje o wprowadzeniu powyższych sankcji zostały ogłoszone, wciąż brak jest szczegółów z UE (prawdopodobnie zostaną opublikowane one dziś lub jutro) o tym, które dokładnie podmioty rosyjskie zostaną wykluczone z systemu rozliczeń SWIFT. Jak wskazują dzisiejsze komunikaty Ministerstwa Finansów Republiki Federalnej Niemiec sankcje zostaną nałożone punktowo, by większość rosyjskiej gospodarki je odczuła, przy jednoczesnym niezakłócaniu przepływu gazu i płatności za niego.

Ze strony rosyjskiej Rosyjski Bank Centralny wprowadził nakaz odrzucania transakcji sprzedaży instrumentów rosyjskich przez podmioty zagraniczne. Wyłączona została możliwość obsługi aktywów przechowywanych w Rosji.

Ekspozycja subfunduszy Generali Investments TFI na podmioty z bezpośrednim ryzykiem rosyjskim kształtowała się na dzień 25 lutego 2022 roku następująco:
 

Fundusze obligacji:

W subfunduszach Generali Obligacje: Nowa Europa było to 16,66%.

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące: poniżej 2%.

Ekspozycja na te podmioty związana była z charakterem tych rozwiązań oraz polityką inwestycyjną.

Generali Obligacje Aktywny oraz Generali Korona Obligacje: poniżej 1,5%.

W SGB Dłużny poniżej 1%.

 

Fundusze krótkoterminowe dłużne w PLN:

W subfunduszu Generali Korona Dochodowy ekspozycja na podmioty rosyjskie wynosi 4%. W subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy poniżej 2,7%. W ujęciu procentowym nie jest to znacząca ekspozycja, jednakże w ujęciu wpływu na wyniki subfunduszy skala przeceny znacząco wpływa na wyceny subfunduszy.

W subfunduszu Generali Oszczędnościowy poniżej 0,7% oraz w subfunduszu Generali Profit Plus poniżej 1,5%.

Ekspozycja subfunduszu SGB Bankowy na ww. podmioty wynosi 0%.

Co warte podkreślenia, są to instrumenty finansowe przechowywane poza terenem Federacji Rosyjskiej, emitowane w twardych walutach przez podmioty zarejestrowane w innych państwach, jednak powiązane z podmiotami rosyjskimi.  

 

Fundusze krótkoterminowe dłużne w innych walutach:

W subfunduszu Generali Dolar poniżej 1,9%.

W subfunduszu Generali Euro ekspozycja na ww. podmioty wynosiła 0%.

 

Fundusze mieszane:

W subfunduszu Generali Korona Zrównoważony oraz w subfunduszu Generali Stabilny Wzrost poniżej 1%.

 

Fundusze akcji:

Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa: 29,89%, co wynika z realizowanej polityki inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w regionie CEE i CIS.

Pozostałe subfundusze akcyjne zarządzane w ramach Funduszy FIO i SFIO nie posiadają ekspozycji na instrumenty z bezpośrednim ryzykiem rosyjskim.

Ekspozycja na podmioty z bezpośrednim ryzykiem rosyjskim wyceniana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w Towarzystwie. Jest to wycena z uwzględnieniem wszystkich obserwowalnych danych z aktywnych rynków (w tym rynków brokerskich), wg wartości godziwej.

Tak jak pisaliśmy wcześniej, ekspozycja portfeli funduszy Generali Investments TFI na aktywa związane z rynkiem rosyjskim była konsekwentnie obniżana od początku roku. W ostatnim tygodniu doszło do kolejnych redukcji w ramach istniejącego rynku.

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 28.02.2022 r. godz. 18.30. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat).

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.