Komentarz rynkowy w związku z sytuacją na Ukrainie - aktualizacja na 4.03.2022

      
    
Bieżący komentarz rynkowy Generali Investments TFI
Aktualności / 2022-03-04 / autorzy: Generali Investments

W związku z trwającą od 8 dni wojną na Ukrainie i wprowadzanymi sankcjami międzynarodowymi, sukcesywnie redukujemy w portfelach subfunduszy udział aktywów
z ekspozycją na rynek rosyjski.

Generali Oszczędnościowy nie ma już żadnego udziału aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski.

W pozostałych krótkoterminowych subfunduszach dłużnych w PLN szacunkowy udział aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski zbliża się do zera i wynosi obecnie:

  • Generali Korona Dochodowy: poniżej 0,1%,
  • Generali Aktywny Dochodowy: poniżej 0,1%,
  • Generali Profit Plus: około 0,05%.

Na publikowanych dziś oraz 3 marca 2022 wycenach subfunduszy dłużnych w sposób widoczny zaważyła jedna z klas aktywów – były to polskie obligacje WZ. Najsilniejszy wpływ wywarły na wycenę jednostki subfunduszu Generali Korona Dochodowy. W portfelu tego subfunduszu obligacje te stanowią około 50%, stąd tak silna korelacja wyniku z wyceną tego aktywa. Na wyniki funduszy dłużnych wpłynęły również rosnące rentowności obligacji skarbowych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. U podstaw wzrostu rentowności obligacji leży oczywiście obecna sytuacja geopolityczna i postrzegane przez inwestorów ryzyko dla rynków bliskich geograficznie wojnie na Ukrainie. Z kolei USA i Niemcy ze spadającymi rentownościami obligacji są obecnie postrzegane jako „safe haven” – bezpieczna przystań dla inwestycji w okresie turbulencji rynkowych.

Oczekiwania inflacyjne połączone z przewidywanym spowolnieniem dynamiki globalnego PKB dały impuls do wzrostu cen złota, które w takim otoczeniu przyciąga uwagę inwestorów.

 

 


Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 04.03.2022 r., godz. 19.00. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych w Generali Fundusze SFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat).

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.