Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych

      
    
Generali Akcji Ekologicznych
Ogłoszenia / 2021-05-28 / autorzy: Generali Investments

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  („Towarzystwo”) na podstawie art. 9a ust. 5 Statutu Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) informuje o zakończeniu w dniu 27 maja 2021r. przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych („Subfundusz”) w związku z zebraniem wpłat do Subfunduszu w wysokości niezbędnej do jego utworzenia.

Zgodnie z art. 9a ust. 10 Statutu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo przydzieli Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do danego Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.