Ogłoszenie o zmianie Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu j.u. przez Generali Investments TFI SA

      
    
Ogłoszenia / 2022-06-01 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie Regulaminu świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dniem 1 czerwca 2022r. w następujący sposób:

  1. w § 6 ust. 17 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
    „w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Senatorskiej 18 w Warszawie,”;
     
  2. § 11 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
    „Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

1. osobiście, ustnie lub na piśmie w siedzibie Towarzystwa lub w ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

2. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

  • Towarzystwa: Generali Investments TFI SA., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, lub
  • Agenta Transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, lub

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje-tfi@generali.pl; w tytule korespondencji należy wpisać: ,,Reklamacja”,

4. telefonicznie za pośrednictwem ProService Finteco pod numerem: 22 588 18 51 (pon.-pt. w godz. 9:00-17:00),

5. za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego,

6. za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału”.


Zmiany wynikają ze zmiany adresu Generali Investments TFI S.A. od 01.06.2022r. na adres przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa oraz zmiany adresów elektronicznych e-mail i numerów telefonicznych.

Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.generali-investments.pl w zakładce Informacje/Dokumenty/Dokumenty i Regulaminy oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.