Wynagrodzenie zmienne i nowe benchmarki w subfunduszach Generali Investments TFI

      
    
Wynagrodzenie zmienne i nowe benchmarki w subfunduszach Generali Investments TFI
Ogłoszenia / 2022-07-01 / autorzy: Generali Investments

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu zgody na zmianę statutów Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO, Towarzystwo od 1 lipca wprowadza wynagrodzenie zmienne za zarządzanie subfunduszami mieszanymi, akcyjnymi, surowcowymi oraz dłużnymi korporacyjnymi. Łącznie 11 subfunduszy z naszej oferty będzie miało kalkulowane wynagrodzenie zmienne (nazywane również opłatą za wynik) w wysokości 20% od nadwyżki ponad stopę odniesienia, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospektach.

Model pobierania wynagrodzenia zmiennego jest zgodny z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz polskiego Standardu w zakresie pobierania opłat za wyniki w FIO i SFIO opracowanego przez IZFiA. Szczegółowe zasady pobierania opłaty zmiennej za zarządzanie opisane są w statutach i prospektach funduszy.

Ze względu na wprowadzenie wynagrodzenia zmiennego, zmieniamy bądź też wprowadzamy nowe benchmarki subfunduszy tak, żeby były zgodne ze stopą odniesienia wykorzystywaną w celu naliczanie opłaty zmiennej.

W przypadku benchmarków opartych na stopach WIBID, WIBOR lub LIBOR indeks wyliczany jest na podstawie stawki:
- WIBID1M, LIBORUSD1M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego miesiąca; miesięczna aktualizacja stawki;
- WIBID3M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego kwartału kalendarzowego; kwartalna aktualizacja stawki
- WIBOR6M, LIBORUSD6M obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego; półroczna aktualizacja stawki;
- WIBID1Y obowiązującej na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego roku; roczna aktualizacja stawki.

Informacje o benchmarku są podane przy opisie każdego subfunduszu oraz w kartach produktu.

Poniżej przedstawiamy listę subfunduszy, wyodrębnionych w ramach Generali Fundusze FIO i Generali Fundusze SFIO, dla których od 1 lipca nastąpi uruchomienie obliczania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie:

Opłata będzie pobierana wyłącznie w odniesieniu do jednostki uczestnictwa kategorii A.

Towarzystwo nie wprowadza pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie od pozostałych subfunduszy wyodrębnionych w ramach Generali Fundusze FIO i Generali Fundusze SFIO.

 

Z poważaniem,

Zespół Generali Investments TFI S.A.

 


Generali Investments TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektami informacyjnymi, Statutami, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klientów AFI, tabelą opłat, danymi o ryzyku, informacjami podatkowymi, dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl.