Generali Akcje Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo
Zarządzający Tomasz Matras
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%
Opłata zmienna za zarządzanie

22% wyniku netto ponad stopę referencyjną stanowiącą 2xWIBID1Y