Generali Akcje Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcje Wzrostu jest subfunduszem akcji.

Generali Akcje Wzrostu inwestuje głównie w akcje polskich emitentów. Subfundusz dobiera do portfela spółki, które w dłuższym okresie mogą stać się liderami swoich branż. Subfundusz może także inwestować w akcje spółek emitentów zagranicznych denominowanych w walutach obcych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz, który dobiera do portfela akcje spółek mogących stać się w dłuższym okresie liderami swoich branż,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Maciej Kik
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3%
Numer rachunku bankowego 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%
Opłata zmienna za zarządzanie

22% wyniku netto ponad stopę referencyjną stanowiącą dwukrotność stawki WIBID 1-rocznego