Pracownicze Plany Kapitałowe - co się w nich zmieniło w związku z pandemią?

      
    
Aktualności / 2020-05-25 / autorzy: Krzysztof Morawski

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) weszły w życie w ubiegłym roku, a ich wdrożenie (w zależności od wielkości zatrudnienia w danej firmie – zostało zaplanowane w kilku etapach, obecnie do maja 2021 roku. Pracownicy największych firm, którzy zdecydowali się na przystąpienie do PPK, już są w tym programie.

Jak wdrażanie PPK przebiega obecnie, gdy wiele firm działa zdalnie? Jak program funkcjonuje w sytuacji związanej z pandemią?

31 marca weszła w życie tzw. tarcza antykryzysowa. Jest to pakiet działań, których celem jest zminimalizowanie wpływu pandemii na gospodarkę i ochrona obywateli przed skutkami kryzysu. Ustawa zawiera też zapisy dotyczące wdrożenia PPK.

Programy, które już są wprowadzone, funkcjonują na tych samych zasadach, co wcześniej. Zmiana dotyczy tych pracodawców, którzy dopiero w tym roku będą je wdrażać.

Termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK został przesunięty na 27 października 2020 roku (poprzedni to 24 kwietnia), a na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – na 10 listopada 2020 roku (poprzedni to 11 maja). Oznacza to, że w tym samym czasie wdrożyć muszą PPK zarówno pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób jaki i ci zatrudniający co najmniej 20 osób.

Czym skutkuje niedotrzymanie terminu wdrożenia PPK przez pracodawcę?

Niedotrzymanie terminów powoduje, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wzywa pracodawcę do przystąpienia do programu PPK. Jeśli to wezwanie nie odnosi rezultatu i pracodawca nadal nie wdraża PPK, ma to konsekwencje w postaci kar finansowych.

Co zmiana terminów oznacza dla pracodawców, a co dla pracowników?

Przede wszystkim pracodawcy mają więcej czasu na wdrożenie, ale również niższe koszty w tym roku. Przy pierwotnym terminie już wynagrodzenia czerwcowe wiązałyby się z odprowadzeniem składek na PPK. Po zmianie będzie to dotyczyło dopiero wynagrodzeń grudniowych.

Natomiast dla pracowników przesunięcie terminu oznacza, że zaczną oszczędzać pół roku później w stosunku do pierwotnych terminów. Trzeba pamiętać jednak o tym, że jest to program, którego celem jest długoterminowe oszczędzanie i w taki też sposób należy patrzeć na okresowe wahania wyników funduszy Horyzont, w które inwestowane są wpłaty na PPK naszych Klientów.

Wpłaty na PPK lokowane są w akcje (charakteryzujące się większą zmiennością, ale też z większym potencjałem zysku w dłuższym horyzoncie czasowym) i obligacje, które są bardziej stabilne, mniej narażone na wahania. PPK zostało skonstruowane w taki sposób, że proporcje udziału poszczególnych funduszy zmieniają się wraz z wiekiem uczestnika – im jest on starszy, tym większa część inwestowana jest w obligacje, a mniejsza w akcje.

Tutaj warto przypomnieć, jak wygląda ten rozkład:

* Wiek uczestnika wskazany powyżej ma charakter orientacyjny. Polityka inwestycyjna funduszu dostosowywana jest dla 5-letnich przedziałów roczników, a zdefiniowana data funduszu wyznaczana jest na środek danego przedziału roczników, np. Horyzont 2045 został przewidziany dla roczników 1983-1987

Szansa, jaka teraz wiąże się z inwestowaniem w ramach PPK polega na tym, że jednostki uczestnictwa możemy kupić po cenie znacznie niższej niż było to możliwe jeszcze kilka miesięcy temu. Można wręcz na to spojrzeć jak na swojego rodzaju promocję, z której profity będziemy czerpać w miarę wzrostu wartości jednostek uczestnictwa. Warto wystartować od takiego niskiego poziomu wycen. Jest to dobry moment, żeby zacząć oszczędzać w PPK oraz to oszczędzanie kontynuować. Dotyczy to oczywiście pracowników tych firm, które do PPK już przystąpiły.

Głównym założeniem PPK jest długoterminowe gromadzenie oszczędności, a stopa zwrotu powiązana jest z kumulacją kapitału budowanego dzięki comiesięcznym wpłatom i z wycenami funduszy.

Kiedy możemy sięgnąć po oszczędności zgromadzone na PPK?

Mamy dwie takie sytuacje. Pierwsza to moment poważnego zachorowana uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dziecka. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, jest możliwość sięgnięcia po 25% zgromadzonych w programie oszczędności i przeznaczenie ich na leczenie lub rehabilitację.

Druga sytuacja to zakup nieruchomości, na którą zaciągamy kredyt. Wtedy nasze oszczędności z PPK traktowane są jak wkład własny. Pamiętać tylko musimy, że jest to swojego rodzaju pożyczka z PPK , którą trzeba spłacić przed ukończeniem 60 roku życia.

Ustawa o PPK przewiduje też możliwość realizacji tzw. zwrotu, czyli po prostu wypłaty zgromadzonych oszczędności. Pamiętajmy, że taka wypłata, zrealizowana przed 60 rokiem życia,  zostanie pomniejszona o następujące potrącenia:

  • 30% środków z wpłat, które finansuje pracodawca,
  • 19% podatku od wypracowanego zysku z pozostałej części środków, które pochodzą z wpłat finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika,
  • dopłat ze skarbu państwa (przekazywanych przez państwo wpłat powitalnych w wysokości 250 złotych oraz dopłat rocznych w wysokości 240 złotych).

 Jednak w sytuacji awaryjnej zawsze możemy po te oszczędności sięgnąć. Traktujmy je więc jako rodzaj dodatkowej poduszki finansowej.

Co się dzieje z oszczędzaniem na PPK, gdy pracownik ma przerwę w zatrudnieniu?

Składki na PPK są naliczane od wynagrodzenia pracownika. Jest uczestnik PPK nie pracuje, kolejne składki nie będą wpływać na PPK. Program nie jest więc zasilany, ale jest kontynuowany – zgromadzone wcześniej środki cały czas pracują.

Jak Generali Investments TFI pomaga pracodawcom we wdrażaniu PPK?

Obecna sytuacja zmieniła tylko formę pomocy, natomiast jej zakres się nie zmienił. Cały czas jesteśmy wsparciem dla pracodawców na każdym etapie wdrożenia. Działamy online – w ten sposób prowadzimy spotkania, szkolenia, webinaria, dostarczamy niezbędne materiały, wspieramy w bieżącym administrowaniu programem po jego uruchomieniu. W miarę jednak odmrażania gospodarki i powrotu do pełnego funkcjonowania firm,  jesteśmy gotowi do bezpośredniej obsługi i pomocy pracodawcom we wdrażaniu programów w naszym TFI – oczywiście z zachowaniem wszelkich obowiązujących standardów bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Czy opłaca się być w PPK?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze dlatego, że jest to program, w którym nie oszczędzamy sami – do naszych wpłat dochodzą wpłaty pracodawcy oraz ze strony państwa. Mamy więc szansę zaoszczędzić o wiele więcej, niż zaoszczędzilibyśmy w samodzielnie.

Po drugie – kształtuje to w nas nawyk systematycznego oszczędzania. Po kilku miesiącach zaczniemy te składki traktować jak zlecenia stałe, np. płatności za prąd.  A nasz kapitał będzie się pomnażał. Dodatkowo nie musimy o tych składkach pamiętać ani angażować naszego czasu – wszystko dzieje się automatycznie, a przelewy robi w naszym imieniu nasz pracodawca.

 

Autor: Krzysztof Morawski

Artykuł powstał na podstawie rozmowy Krzysztofa Morawskiego z Radkiem Budnickim, w ramach podcastu "Po Ludzku o Pieniądzach".

Rozmowę możesz odsłuchać: https://soundcloud.com/user-232425428/odcinek-52-co-sie-zmienilo-w-ppk-w-zwiazku-z-pandemia-krzysztof-morawski

 


Niniejszy materiał jest rozpowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. które działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073- 1\95.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta
AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.