SGB Bankowy – komentarz do wyników w okresie styczeń-kwiecień 2024

      
    
SGB Bankowy – komentarz do wyników w okresie styczeń-kwiecień 2024
Aktualności / 2024-05-22 / autorzy: Aleksander Szymerski

W pierwszych czterech miesiącach 2024 roku subfundusz SGB Bankowy kontynuował bardzo dobrą passę z ubiegłego roku, ponownie osiągając czołowe lokaty w swojej grupie porównawczej[1] ze stopą zwrotu 3,36% od początku roku. Wyniki subfunduszu na tle grupy porównawczej pokazane są w tabeli poniżej:

Źródło: Analizy.pl, dane na 30 kwietnia 2024 roku.

Portfel SGB Bankowego, jak przystało na subfundusz dłużnych papierów wartościowych polskich uniwersalny, zbudowany jest w mniej więcej równych częściach z obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów nieskarbowych, czyli obligacji korporacyjnych i listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. Największy udział w portfelu mają oczywiście polskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (WZ), ale w części skarbowej można znaleźć również denominowane w twardej walucie (EUR oraz USD) papiery z innych krajów należących do UE. Co istotne, od kilku kwartałów utrzymujemy sceptyczne nastawienie co do perspektyw szybkich i głębokich obniżek stóp procentowych w Polsce, w związku z czym na rynku krajowym inwestujemy wyłącznie w obligacje o zmiennym kuponie i tym samym niskim ryzyku stopy procentowej (mierzonym przez durację portfela). Patrząc z perspektywy ostatnich miesięcy taka strategia okazała się jak najbardziej słuszna, gdyż to właśnie obligacje zmiennokuponowe przyniosły znacznie wyższe stopy zwrotu, aniżeli papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.

W części korporacyjnej portfela dążymy przede wszystkim do ograniczenia ryzyka, ponieważ uważamy, że obecne środowisko relatywnie wysokich stóp procentowych pozwala uzyskiwać wysokie stopy zwrotu bez generowania nadmiernego ryzyka dla uczestników. Po pierwsze przeważamy emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej – w portfelu zdecydowanie dominują emitenci o ratingu inwestycyjnym, niejednokrotnie wyższym niż obligacje polskiego rządu, a jedynie niewielki, kilkuprocentowy udział mają papiery z tzw. ratingiem spekulacyjnym. Ponadto, utrzymujemy możliwie szeroką dywersyfikację, zarówno na poziomie poszczególnych emitentów i branż, jak również pod kątem geograficznym. Oprócz pozycji dość oczywistych, jak czołowe polskie banki, spółki leasingowe czy energetyczne, mamy więc też kilku przedstawicieli sektora nieruchomości oraz sporą grupę emitentów z naszego regionu – przede wszystkim z Czech, Rumunii czy Słowacji. W przypadku emitentów zagranicznych ograniczamy się, podobnie jak w części skarbowej, do EUR i USD oraz dążymy do możliwie adekwatnego zabezpieczenia przed zmianami kursów walut. W przypadku obligacji stałokuponowych, a takie dominują na rynkach zagranicznych i stanowią około 1/3 portfela, stosujemy również instrumenty pochodne w celu częściowego zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej. Należy przy tym pamiętać, że perspektywa „gołębiej” zmiany w polityce pieniężnej jest obecnie zdecydowanie bliższa w USA i zwłaszcza w strefie euro, niż w Polsce, stąd zdecydowanie preferujemy ekspozycję na ryzyko stopy procentowej w twardych walutach względem Polski. Od początku bieżącego roku część korporacyjna portfela, a zwłaszcza papiery denominowane w EUR, miała bardzo duży, pozytywny wkład w generowaną stopę zwrotu. Pozytywny wpływ miała również stosowana strategia elastycznego zabezpieczania ryzyka stopy procentowej. Ponadto, nie można zapominać o zdecydowanie lepszej płynności papierów zagranicznych względem polskich obligacji korporacyjnych, co niejednokrotnie okazało się kluczowe w momentach pogorszenia sentymentu na rynku.

Perspektywy dla subfunduszu na najbliższe miesiące wyglądają korzystnie. SGB Bankowy jest dobrze spozycjonowany na obecną sytuację na krajowym rynku – duży udział papierów zmiennokuponowych powinien sprzyjać generowaniu wysokiej stopy zwrotu, przede wszystkim za sprawą relatywnie wysokich stóp procentowych (z perspektywą jedynie niewielkich obniżek najwcześniej pod koniec roku). Ryzyko kredytowe portfela powinna ograniczać dobra sytuacja krajowych przedsiębiorstw, czemu sprzyja odbicie wzrostu gospodarczego po ubiegłorocznych dołkach i normalizacja inflacji na poziomach bliskich celu inflacyjnego NBP. Nie bez znaczenia są też istotne napływy do funduszy dłużnych, które sprzyjają zawężaniu spreadów kredytowych (wzrostom cen). Duża ekspozycja na obligacje w EUR i USD może przynieść dodatkowe korzyści przy przewidywanych obniżkach stóp procentowych w drugiej połowie roku, co powinno przełożyć się na spadek rentowności (wzrost cen) obligacji. Biorąc pod uwagę bardzo dobry początek roku, czujemy się komfortowo z naszą prognozą stopy zwrotu dla subfunduszu przedstawioną w Prognozach inwestycyjnych na 2024 rok – między 5 a 7% dla funduszy dłużnych krótkoterminowych.


[1] Grupa funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych wg klasyfikacji Analizy.pl.

 
 

INFORMACJA PRAWNA

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla Klientów AFI, a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy/subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu/subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.

Subfundusz może inwestować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo należące do OECD.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opiera się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.